Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
05 luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2023
Lượt xem: 105

Tại  kỳ họp thứ 4 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV đã thông qua: Luật Phòng chống bạo lực gia đình 2022, Luật Thanh tra 2022, Luật Dầu khí 2022, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 2022, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện.

 1. Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 2022 có hiệu lực từ ngày 01/7/2023

Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 2022 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 10/11/2022. Luật này quy định về nội dung, cách thức thực hiện dân chủ ở cơ sở, quyền và nghĩa vụ của công dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Thực hiện dân chủ ở cơ sở là phương thức phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, để công dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được thông tin, thể hiện ý chí, nguyện vọng, chính kiến của mình thông qua việc thảo luận, tham gia ý kiến, quyết định và kiểm tra, giám sát các vấn đề ở cơ sở theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 2022 có hiệu lực từ ngày 01/7/2023.

2. Luật Phòng chống bạo lực gia đình 2022 có hiệu lực từ ngày 01/7/2023

Luật Phòng chống bạo lực gia đình 2022 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 14/11/2022.

Luật Phòng chống bạo lực gia đình 2022 có hiệu lực từ ngày 01/7/2023 và thay thế Luật Phòng chống bạo lực gia đình 2007.

Luật Phòng chống bạo lực gia đình 2022 quy định về phòng ngừa, ngăn chặn, bảo vệ, hỗ trợ, xử lý vi phạm trong phòng, chống bạo lực gia đình; điều kiện bảo đảm phòng, chống bạo lực gia đình; quản lý nhà nước và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân trong phòng, chống bạo lực gia đình.

3. Luật Thanh tra 2022 có hiệu lực từ ngày 01/7/2023

Luật Thanh tra 2022 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 14/11/2022.

Luật Thanh tra quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra.Thanh tra là hoạt động xem xét, đánh giá, xử lý theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định của cơ quan thực hiện chức năng thanh tra đối với việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Hoạt động thanh tra bao gồm thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành.

Luật Thanh tra 2022 có hiệu lực từ ngày 01/7/2023 và thay thế Luật Thanh tra 2010.

Các cuộc thanh tra có quyết định thanh tra được ban hành trước ngày 01/7/2023 thì tiếp tục thực hiện theo quy định của Luật Thanh tra 2010.

4. Luật Dầu khí 2022 có hiệu lực từ ngày 01/7/2023

Luật Dầu khí 2022 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 14/11/2022.

Luật Dầu khí  quy định về điều tra cơ bản về dầu khí và hoạt động dầu khí trong phạm vi đất liền, hải đảo và vùng biển của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Luật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài có liên quan đến điều tra cơ bản về dầu khí và hoạt động dầu khí.

Dầu khí bao gồm dầu thô, khí thiên nhiên và hydrocarbon ở thể rắn hoặc nửa rắn trong trạng thái tự nhiên, dầu khí phi truyền thống. Dầu khí phi truyền thống bao gồm khí than, dầu đá phiến hoặc dầu sét, khí đá phiến hoặc khí sét, băng cháy, bitum hoặc các dạng khác có thể tồn tại.

Luật Dầu khí 2022 có hiệu lực từ ngày 01/7/2023 và thay thế Luật Dầu khí 1993.

Nhà thầu ký kết hợp đồng dầu khí đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trước ngày 01/7/2023 thì tiếp tục thực hiện theo hợp đồng dầu khí đã ký kết và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã cấp.

Đề án, báo cáo, kế hoạch, chương trình dầu khí đã phê duyệt trước ngày 01/7/2023 có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện theo các nội dung đã được phê duyệt và không phải bổ sung các nội dung quy định tại Luật Dầu khí 2022.

Báo cáo, kế hoạch, chương trình, hợp đồng dầu khí đã trình cơ quan có thẩm quyền trước ngày 01/7/2023 thì không phải trình lại và được thẩm định, phê duyệt theo quy định của pháp luật trước ngày 01/7/2023.

Hoạt động vận hành khai thác tận thu theo cơ chế điều hành đã được phê duyệt trước ngày 01/7/2023 thì tiếp tục thực hiện theo quyết định đã được ban hành và quy định của pháp luật trước ngày 01/7/2023.

5. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện có hiệu lực từ ngày 01/7/2023

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 09/11/2022.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điệncó hiệu lực từ ngày 01/7/2023.

- Giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện đã cấp trước ngày 01/7/2023 thì được tiếp tục sử dụng cho đến hết thời hạn được ghi trong giấy phép. Chứng chỉ vô tuyến điện viên đã cấp trước ngày 01/7/2024 thì được tiếp tục sử dụng cho đến hết thời hạn được ghi trong chứng chỉ.

- Tổ chức đã được cấp giấy phép sử dụng băng tần để thiết lập mạng viễn thông công cộng di động mặt đất mà hết hạn sử dụng trước ngày 06/9/2023 thì được xem xét gia hạn theo quy định tại Điều 16 của Luật Tần số vô tuyến điện 2009 và các điểm a, b, c khoản 1 Điều 22 của Luật Tần số vô tuyến điện 2009 được sửa đổi, bổ sung theo khoản 9 Điều 1 của Luật Tần số vô tuyến điện sửa đổi 2022 tối đa đến hết ngày 15/9/2024 và không phải nộp tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện cho thời gian được gia hạn.

- Tổ chức đã được cấp giấy phép sử dụng băng tần để thiết lập mạng viễn thông công cộng di động mặt đất mà hết hạn sử dụng trước ngày 16/9/2024 thì không phải nộp tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện cho đến hết thời hạn được ghi trong giấy phép và không được gia hạn, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 4 Luật Tần số vô tuyến điện sửa đổi 2022.

- Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo quy hoạch băng tần đối với các băng tần đã cấp cho tổ chức quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 4 Luật Tần số vô tuyến điện sửa đổi 2022 trước ngày 01/8/2023.

Đối với khối băng tần được xem xét cấp lại mà sử dụng chung tần số vô tuyến điện theo giấy phép sử dụng băng tần đã cấp trước ngày 01/7/2023 thì được xem xét cấp lại theo hiện trạng sử dụng.

- Việc đào tạo, cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên tiếp tục được thực hiện theo quy định của Luật Tần số vô tuyến điện 2009 đến hết ngày 30/6/2024.

Minh Hằng