Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 1,415
  • Trong tuần: 6,683
  • Tất cả: 383,963
Đăng nhập
Triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025
Lượt xem: 350

Thông báo số 76/TB-VPCP ngày 18 tháng 3 năm 2022 của Văn phòng chính phủ Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh tại cuộc họp về tiến độ triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025.

Sau khi nghe lãnh đạo các Bộ, cơ quan báo cáo về tiến độ triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, khó khăn, vướng mắc và các đề xuất, kiến nghị; ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh kết luận như sau:

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 03 Quyết định phê duyệt các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 về xây dựng nông thôn mới (Chương trình NTM), giảm nghèo bền vững (Chương trình GNBV) và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Chương trình DTTS và MN). Về cơ sở pháp lý để tổ chức triển khai thực hiện các Chương trình đã cơ bản được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành, địa phương xây dựng, ban hành đầy đủ; Thủ tướng Chính phủ đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia và 36/63 địa phương đã kiện toàn Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia cấp tỉnh. Tuy nhiên, vẫn còn 02 Nghị định của Chính phủ; 01 Quyết định quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ; 06 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chương trình chuyên đề để thực hiện Chương trình NTM; các Thông tư quy định về quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách trung ương; hướng dẫn tổ chức thực hiện nội dung, dự án, tiểu dự án thành phần; hướng dẫn quy trình theo dõi, giám sát, đánh giá các Chương trình vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền ban hành. Nhiệm vụ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phương án giao kế hoạch vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia triển khai chậm so với thời hạn được giao là ngày 01 tháng 3 năm 2022.

Để đẩy nhanh tiến độ tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, bảo đảm triển khai được ngay trong tháng 4 năm 2022, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan tập trung triển khai một số nhiệm vụ sau:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư khn trương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến của các Thành viên Chính phủ, hoàn thiện dự thảo Nghị định của Chính phủ về cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 24 tháng 3 năm 2022.

Về việc giao kế hoạch vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 -2025 và năm 2022, trong đó:

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khn trương rà soát, hoàn thiện phương án đề xuất giao kế hoạch vốn thực hiện Chương trình GNBV, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 20 tháng 3 năm 2022. Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính khẩn trương có ý kiến về vốn sự nghiệp thực hiện 02 chương trình mục tiêu quốc gia về GNBV, DTTS và MN, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 23 tháng 3 năm 2022 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ trước ngày 25 tháng 3 năm 2022, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp tháng 4 năm 2022.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khn trương chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xây dựng phương án đề xuất giao kế hoạch vốn thực hiện Chương trình NTM, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 25 tháng 3 năm 2022 để báo cáo Chính phủ trước ngày 28 tháng 3 năm 2022.

Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính hoàn thiện hồ sơ dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng từ ngân sách địa phương để thực hiện Chương trình NTM, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25 tháng 3 năm 2022.

Về đề nghị bổ sung kế hoạch vốn thực hiện Chương trình DTTS và MN. Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương nghiên cu việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn cho Chương trình (629,163 tỷ đồng) theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ sau khi sơ kết, đánh giá giữa kỳ kết quả thực hiện Chương trình, báo cáo cấp có thm quyn theo quy định hiện hành. Bộ Tài chính khẩn trương nghiên cứu, xử lý kiến nghị của Ủy ban Dân tộc về bổ sung vốn sự nghiệp năm 2022 thực hiện Chương trình theo quy định.

Về việc bổ sung nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài để thực hiện Chương trình NTM và Chương trình DTTS và MN. thực hiện theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2022 và Quyết định số 277/QĐ-TTg ngày 25 tháng 02 năm 2022.

 Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và cơ quan liên quan rà soát, hoàn thiện các thủ tục đề xuất bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 2025 theo quy định của pháp luật về đầu tư công đối với Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn vay vốn ADB.

Đồng ý tổ chức 01 Hội nghị trực tuyến toàn quốc để triển khai thực hiện 02 Chương trình mục tiêu quốc gia về NTM và GNBV giai đoạn 2021 – 2025 trước ngày 25 tháng 3 năm 2022 bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, an toàn phòng, chống dịch COVID-19, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương trước ngày 01 tháng 4 năm 2022.

Minh Thu
Tin khác
1 2 3 4 5  ...