Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Triển khai, duy trì, áp dụng, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2024 của Sở Tư pháp Lào Cai
Lượt xem: 135

Căn cứ Quyết định số 4109/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ về công bố tiêu chuẩn quốc gia; Công văn số 419/BKHCNTĐC ngày 21/12/2018 của Bộ khoa học và Công nghệ về lộ trình chuyển đổi áp dụng TCVN ISO 9001:2015. Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai ban hành  Kế hoạch số 01 ngày 02/02/2024 về triển khai duy trì, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2024 với các nội dung: Thực hiện có hiệu quả việc duy trì, áp dụng, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động quản lý của Sở, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, hỗ trợ cho công tác cải cách hành chính của tỉnh.  Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào giải quyết, xử lý công việc hợp lý, khoa học, phù hợp với quy định của pháp luật nhằm giúp lãnh đạo Sở dễ dàng kiểm soát được quá trình xử lý hồ sơ công việc của các phòng chuyên môn, đề xuất đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao hiệu lực quản lý góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính của Sở năm 2024.

Thường xuyên rà soát, chỉnh sửa bổ sung kịp thời các quy trình giải quyết công việc, tuân thủ các quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn.  Ban hành mục tiêu chất lượng năm 2024 và kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng của Sở Tư pháp và các đơn vị trực thuộc Sở. Việc xây dựng và áp dụng các quy trình theo yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên; là tiêu chí để Sở đánh giá thi đua, khen thưởng đối với tập thể và từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Nội dung thực hiện trong năm 2024: Triển khai công tác xây dựng, áp dụng và duy trì HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 trong năm 2024. Xây dựng mục tiêu chất lượng của Sở, niêm yết tại các phòng và kiểm tra việc thực hiện. Rà soát các quy trình cho phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật; kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy trình. Xây dựng và công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 sau khi quyết định công bố thủ tục hành chính UBND tỉnh phê duyệt. Hướng dẫn việc thực hiện, sắp xếp, lưu trữ hồ sơ ISO. Xây dựng kế hoạch và tiến hành đánh giá nội bộ. Hoạt động khắc phục sau đánh giá. Hoạt động khắc phục sau đánh giá. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc tổ chức và hoạt động của bộ phận một cửa của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai tại trung tâm phục vụ hành chính công…

Minh Hằng
Tin khác
1 2 3 4 5  ...