Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2024
Lượt xem: 114

Để bảo đảm quy định của pháp luật và quy chế về công tác bảo vệ bí mật nhà nước (BMNN) trên địa bàn tỉnh Lào Cai thực hiện có hiệu quả, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 22/02/2024 thực hiện công tác bảo vệ BMNN năm 2024.

Kế hoạch có mục đích  nâng cao nhận thức và ý thức cảnh giác của cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan trước âm mưu, thủ đoạn, hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng sơ hở để chiếm đoạt BMNN; xác định biện pháp triển khai để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ BMNN, coi đây là một trong các nhiệm vụ chính trị quan trọng của cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế tăng cường công tác quán triệt, tuyên truyền, hướng dẫn các văn bản pháp luật trên lĩnh vực bí mật nhà nước để cán bộ, công chức, viên chức thực hiện đúng quy định. Triển khai phương án xử lý kịp thời các vụ việc lộ, mất BMNN gây hậu quả nghiêm trọng tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; đề xuất biện pháp khắc phục những sơ hở, thiếu sót về bảo vệ bí mật nhà nước.

Công tác trọng tâm của kế hoạch gồm: Tiếp tục chỉ đạo tổ chức triển khai, quán triệt, thực hiện Luật Bảo vệ BMNN, Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 21/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 15/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo vệ BMNN trong tình hình mới; Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 04/3/2019 của UBND tỉnh về triển khai, thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 04/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về công tác bảo vệ BMNN trên không gian mạng và các văn bản về công tác bảo vệ BMNN đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Tăng cường phối hợp trong công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, đặc biệt việc bố trí cán bộ làm việc tại bộ phận trọng yếu, cơ mật. Sắp xếp, kiện toàn cán bộ làm công tác bảo vệ BMNN (phân công cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm đáp ứng yêu cầu về phẩm chất, trình độ, năng lực, tinh thần trách nhiệm và cam kết bảo vệ BMNN), bố trí số cán bộ này công tác ổn định, lâu dài, hạn chế luân chuyển. Tiếp tục chỉ đạo, tăng cường tập huấn về công tác bảo vệ BMNN cho lãnh đạo, cán bộ, viên chức, công chức, các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là các cơ quan, đơn vị trọng yếu, tập trung nhiều BMNN. Chỉ đạo tổ chức rà soát, sửa đổi, bổ sung danh mục bí mật nhà theo quy định của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước. Xây dựng nội quy bảo vệ BMNN theo Quyết định số 465/QĐ-UBND ngày 09/02/2021 của UBND tỉnh Lào Cai về ban hành Quy chế bảo vệ BMNN áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc UBND tỉnh quản lý. Chỉ đạo và tổ chức tiến hành công tác thanh tra, kiểm tra (định kỳ hoặc đột xuất) về thực hiện các quy định của pháp luật bảo vệ BMNN của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Chủ động tổ chức công tác phòng ngừa nhằm kịp thời phát hiện những sơ hở, thiếu sót để chấn chỉnh, khắc phục việc lộ, mất BMNN, hạn chế thấp nhất thiệt hại xảy ra, đồng thời phối hợp các cơ quan, đơn vị chức năng khẩn trương nắm tình hình, điều tra, xử lý nghiêm vi phạm theo quy định của pháp luật. Bố trí kinh phí đầu tư, trang thiết bị cơ sở vật chất kỹ thuật trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ để kiểm soát thông tin, phòng chống lộ, mất BMNN; triển khai, hướng dẫn kịp thời các quy định về công tác bảo vệ BMNN đến cơ quan, đơn vị, địa phương. Tổ chức triển khai sơ kết, tổng kết; báo cáo định kỳ, đột xuất về công tác bảo vệ BMNN.

Công an tỉnh tiếp tục tham mưu UBND tỉnh triển khai, thực hiện Luật Bảo vệ BMNN; Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ BMNN; Thông tư số 24/2020/TT-BCA ngày 10/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ BMNN; Quyết định số 465/QĐ-UBND ngày 09/02/2021 của UBND tỉnh Lào Cai về ban hành Quy chế bảo vệ BMNN áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc UBND tỉnh quản lý và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ BMNN. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức tập huấn về công tác bảo vệ BMNN cho cán bộ công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn. Xây dựng kế hoạch, chủ trì và phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ BMNN đối với các Sở, ban, ngành; huyện ủy, thị ủy, thành ủy; UBND các huyện, thị xã, thành phố. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng tổ chức nắm tình hình, phát hiện, xác minh, điều tra, truy xét, truy tìm, kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật đối với những tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật trong các vụ việc lộ, mất BMNN. Phối hợp Sở Tài chính đề xuất UBND tỉnh quyết định kinh phí và đảm bảo cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ công tác bảo vệ BMNN. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất về công tác bảo vệ BMNN theo quy định.

Sở Tư pháp phối hợp với Công an tỉnh, các ngành chức năng có liên quan làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ BMNN và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ BMNN.

Sở Nội vụ chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác bảo vệ BMNN trong lĩnh vực văn thư, lưu trữ theo quy định của pháp luật.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị chức năng hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện việc quản lý, sử dụng máy tính, thiết bị, ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông, hệ thống mạng và các giải pháp kỹ thuật để khắc phục sơ hở, phòng ngừa lộ, mất BMNN; đảm bảo an ninh trong lĩnh vực thông tin, truyền thông, mạng Internet... nhằm đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ công tác bảo vệ BMNN.

Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Luật Bảo vệ BMNN; các quy định về công tác bảo vệ BMNN của Chính phủ và địa phương. Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh tổ chức tập huấn công tác bảo vệ BMNN. Tổ chức tự kiểm tra (định kỳ hoặc đột xuất) về công tác bảo vệ BMNN đối với các đơn vị trực thuộc; kịp thời phát hiện những sơ hở, thiếu sót, lộ, mất BMNN để chấn chỉnh, khắc phục và xử lý theo quy định về công tác bảo vệ BMNN.

Mai Anh
Tin khác
1 2 3 4 5  ...