Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Sở Khoa học và công nghệ thực hiện nhiều hình thức triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
Lượt xem: 126

Năm 2023 Sở Khoa học và công nghệ luôn quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tới toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan nhằm quán triệt, phổ biến kịp thời tới cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan về nội dung cơ bản của các Luật và Nghị quyết mới được Quốc hội thông qua và các văn bản quy phạm pháp luật khác. Căn cứ văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan chức năng về công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên địa bàn tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành các văn bản để triển khai tới các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở,

Căn cứ văn bản triển khai của Sở Tư pháp, Sở Khoa học và công nghệ đã triển khai 04 đợt phổ biến pháp luật đến công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan các nội dung pháp luật như Luật Phòng, chống rửa tiền, Luật Thanh tra, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng, Quyết định số 1079/QĐ-TTg ngày 14/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Phòng thủ dân sự, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, Luật Thi hành án hình sự, Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, Luật Phòng, chống ma tuý; Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Luật Đấu thầu; Luật Giá; Luật Giao dịch điện tử; Luật Hợp tác xã; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc... Hình thức phổ biến  được lồng ghép phổ biến trong các cuộc họp cơ quan, sinh hoạt Đảng, đoàn thể và các buổi học tập Nghị quyết của chi bộ, đảng bộ cơ sở để cán bộ, công chức, viên chức nắm bắt kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Trong năm, Sở Khoa học và Công nghệ đã thực hiện lồng ghép phổ biến pháp luật trong 16 cuộc họp của cơ quan, đơn vị đến 416 lượt công chức, viên chức và người lao động. Tổ chức 01 Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng với sự tham gia của 89 tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh thuộc đối tượng quản lý trên địa bàn tỉnh. Phổ biến văn bản pháp luật trong năm 2023 theo hướng dẫn của Sở Tư pháp trên cổng thông tin điện tử của Sở tại địa chỉ: http://laocai.gov.vn/sites/sokhcn/thanhtrachuyennganh/vanbanhuongdan; gửi tài liệu tuyên truyền qua hồ sơ công việc cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở; tổ chức tuyên truyền, phổ biến thông qua sinh hoạt Ngày pháp luật tại từng phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở. Thường xuyên cập nhật những sự kiện, thông tin, văn bản quy phạm pháp luật về khoa học và công nghệ đăng tải lên Cổng thông tin điện tử của Sở; phát hành bản tin Khoa học và Công nghệ định kỳ nhằm cung cấp các thông tin về khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức tìm hiểu pháp luật trên tất cả các lĩnh vực, phục vụ tốt công tác chuyên môn. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua hoạt động thanh tra, kiểm tra của các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động trong lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Sở.

Sở đã thực hiện lưu giữ, quản lý các sách, tài liệu pháp luật hiện có tạiTủ sách pháp luật để phục vụ công chức, viên chức và người lao động khi có nhu cầu tìm hiểu sách pháp luật. Bổ sung, cập nhật tủ sách định kỳ theo Kế hoạch phổ biến pháp luật của tỉnh (tài liệu được cấp phát tại các Hội nghị phổ biến pháp luật do Sở Tư pháp tổ chức). Triển khai Ngày pháp luật đã ban hành Kế hoạch số 76/KH-SKHCN ngày 07/9/2023, thực hiện treo băng rôn khẩu hiệu tại trụ sở cơ quan, đơn vị, phát động các công chức, viên chức hưởng ứng tham gia Ngày pháp luật Việt Nam; thực hiện hiệu quả các đề án, nghị quyết, kế hoạch của tỉnh về công tác tuyên truyền, PBGDPL giai đoạn 2022-2027. Phát huy quyền con người, quyền công dân trong tham gia quản lý nhà nước, xã hội và xây dựng, hoàn thiện pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật hiệu quả. Kiện toàn và phát huy tốt vai trò nòng cốt của đội ngũ báo cáo viên pháp luật; cập nhật văn bản quy phạm pháp luật mới do các cơ quan trung ương và địa phương ban hành tới toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan. Nâng cao chất lượng các chuyên mục trên Cổng thông tin điện tử của Sở. Khuyến khích, động viên công chức, viên chức và người lao động tích cực tham gia các cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến: Tìm hiểu chính sách pháp luật đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng chống tham nhũng, tiêu cực; Cuộc thi Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma tuý...

Trong năm 2023, Sở Khoa học và Công nghệ bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh và Sở Tư pháp để triển khai công tác phổ biến pháp luật tại cơ quan. Sở đã áp dụng các hình thức triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật phù hợp với tình hình hoạt động của cơ quan, đơn vị. Qua công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật đã góp phần vào việc nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật của công chức, viên chức và người lao động; chủ động phòng, ngừa hành vi vi phạm pháp luật, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật trong công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan và Nhân dân.

Quỳnh Anh
Tin khác
1 2 3 4 5  ...