Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 129
  • Trong tuần: 129
  • Tất cả: 377,409
Đăng nhập
Đề án “Thí điểm đổi mới hoạt động đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật”
Lượt xem: 120

Thủ tướng chính phủ ban hành Quyết định số 979/QĐ-TTg ngày 12 tháng 8 năm 2022 Phê duyệt Đề án “Thí điểm đổi mới hoạt động đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật”, một số nội dung sau;

Quan điểm chỉ đạo xây dựng đề án

Bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thi hành pháp luật nói chung, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nói riêng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong tình hình mới hiện nay.

Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; bảo đảm tính khách quan, thực chất, chặt chẽ, khoa học trong đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; kết quả đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là một trong những tiêu chí đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và người đứng đầu.

Mục tiêu tổng quát

Đổi mới toàn diện, tạo sự linh hoạt, sáng tạo, chủ động, khả thi, phù hợp với tính chất, mục tiêu, yêu cầu của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và thực tiễn cuộc sống; đưa công tác này đi vào thực chất, hiệu quả, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, ý thức tôn trọng, chấp hành, sử dụng pháp luật của cơ quan, tổ chức, người dân, góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Mục tiêu cụ thể

Ban hành Khung tiêu chí đánh giá thí điểm hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật khoa học, khách quan, khả thi, phù hợp với yêu cầu, bối cảnh thực tiễn.

Tổ chức thực hiện và hoàn thành việc đánh giá thí điểm hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số bộ, ngành, địa phương.

Tổng kết quá trình thí điểm, đề xuất định hướng hoàn thiện thể chế và xây dựng các giải pháp phù hợp về đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên phạm vi cả nước.

Về thời gian thực hiện Đề án thực hiện từ năm 2022 - 2026.

Về phạm vi áp dụng, đánh giá thí điểm hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban Dân tộc và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương gồm: Hà Nội, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Khánh Hòa, Đồng Nai, Sóc Trăng.

Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu:  

Nghiên cứu, khảo sát hoạt động đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Ban hành Khung tiêu chí đánh giá thí điểm hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (sau đây gọi là Khung tiêu chí)

Tổ chức thực hiện đánh giá thí điểm hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Huy động nguồn lực xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin trong đánh giá thí điểm hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Tổng kết, rút kinh nghiệm, nghiên cứu đề xuất định hướng hoàn thiện thể chế về đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

 

Tùng Lâm
Tin khác
1 2 3 4 5  ...