Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực tư pháp

Thông tư số 07/2022/TT-BTP ngày 01 tháng 11 năm 2022 của Bộ Tư pháp ban hành Quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực tư pháp quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực tư pháp có hoạt động sự nghiệp công trong các lĩnh vực gồm: trợ giúp pháp lý; bồi thường nhà nước; lý lịch tư pháp; công chứng; đấu giá tài sản; đăng ký biện pháp bảo đảm; hỗ trợ pháp luật, tư vấn pháp luật.

Đối tượng áp dụng gồm:  Đơn vị sự nghiệp công lập được cấp có thẩm quyền thành lập theo quy định của pháp luật có hoạt động sự nghiệp công thuộc ngành, lĩnh vực tư pháp được quy định tại Điều 1 Thông tư này. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực tư pháp.

Nguyên tắc thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập phải phù hợp với quy định tại Điều 4 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi là Nghị định số 120/2020/NĐ-CP).

Tiêu chí phân loại đơn vị sự nghiệp công lập ngành tư pháp

Các tiêu chí phân loại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực tư pháp như sau:

Phân loại theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị sự nghiệp công lập gồm: Đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng dịch vụ sự nghiệp công và đơn vị đồng thời phục vụ quản lý nhà nước và cung ứng dịch vụ sự nghiệp công.

Phân loại theo cơ quan có thẩm quyền thành lập từ Trung ương đến địa phương theo quy định của pháp luật.

Phân loại theo mức độ tự chủ về tài chính theo quy định của Chính phủ về cơ chế tự chủ tài chính các đơn vị sự nghiệp công lập.

Điều kiện thành lập, sáp nhập, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập ngành tư pháp

Đơn vị sự nghiệp công lập trong ngành, lĩnh vực tư pháp khi thành lập phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại điểm a, c, d, đ khoản 1 Điều 5 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP và phải đáp ứng điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

Việc sáp nhập, hợp nhất đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực tư pháp được thực hiện khi đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP.

Việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực tư pháp được thực hiện khi có một trong các điều kiện quy định tại điểm a, b, c, d khoản 3 Điều 5 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP và các điều kiện giải thể khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành. Đơn vị sự nghiệp công lập chỉ thực hiện giải thể sau khi hoàn thành nghĩa vụ về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các nghĩa vụ khác có liên quan và được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xác nhận bằng văn bản.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/12/2022. 

Nguyễn Lê Hằng