Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 1,044
  • Trong tuần: 2,347
  • Tất cả: 458,493
Đăng nhập
Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài trên địa bàn tỉnh

Thực hiện văn bản số 749/BNG-UBNV-PCTTra ngày 07/03/2022 của Bộ Ngoại giao về việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài; Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch số 184/KH-UBND ngày 09/5/2022 tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài trên địa bàn tỉnh.  Kế hoạch tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác người Việt Nam ở nước ngoài; phát huy vai trò, trách nhiệm của của cả hệ thống chính trị và các cơ quan chuyên môn của nhà nước, nhất là cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, để triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 12- KL/TW ngày 12/08/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới; Hướng dẫn số 27-HD/BTGTW ngày 20/10/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền Kết luận số 12-KL/TW ngày 12/08/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới và các văn bản khác có liên quan. Xác định cụ thể cơ chế phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan thành viên nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy tinh thần yêu nước của đồng bào ta ở trong nước và nước ngoài để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai các quy định có liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.

Về nội dung tăng cường tổ chức thông tin, phổ biến các chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, tập trung vào Kết luận số 12-KL/TW ngày 12/08/2021 của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 27-HD/BTGTW 2 ngày 20/10/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương; Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/06/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; quyền, nghĩa vụ của công dân Việt Nam nói chung, người Việt Nam ở nước ngoài nói riêng; Luật Tương trợ tư pháp; pháp luật về hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; xuất cảnh, nhập cảnh; pháp luật về đất đai, nhà ở; các quy định về chính sách bảo hộ của Nhà nước Việt Nam đối với công dân Việt Nam tại nước ngoài; chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư của Nhà nước Việt Nam trong lĩnh vực thu hút chuyên gia trí thức, kiều bào; lĩnh vực đầu tư, kinh doanh; các điều ước quốc tế có liên quan; khẳng định cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của cộng đồng người Việt Nam, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân ở trong nước cũng như đồng bào ta ở nước ngoài. Tình hình người Việt Nam ở nước ngoài và những đóng góp của đồng bào ta ở nước ngoài đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Kết quả đạt được của công tác người Việt Nam ở nước ngoài sau khi triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 26/03/2004 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài và Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 19/05/2015 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TTW của Bộ Chính trị khóa X về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.  

Về hình thức lựa chọn hình thức PBGDPL phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, chú trọng tập trung biên soạn tài liệu PBGDPL ngắn gọn, sinh động, dễ hiểu, được dịch ra tiếng nước ngoài (Tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Pháp); tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ Báo cáo viên pháp luật, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ trực tiếp triển khai các văn bản có nội dung liên quan đến công tác người Việt Nam ở nước ngoài; tổ chức PBGDPL trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông qua Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương, các ứng dụng mạng xã hội; gắn kết chặt trẽ giũa PBGDPL với công tác xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật, công tác dân vận; lồng ghép PBGDPL tại các hội nghị chuyên đề khác và trong việc triển khai các chương trình, đề án khác có liên quan và bằng các hình thức phù hợp khác đối với tình hình thực tế tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Theo kế hoạch các Sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ nội dung kế hoạch, chức năng nhiệm vụ của đơn vị chủ động triển khai thực hiện theo thẩm quyền.

Quỳnh Anh