Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 1,022
  • Trong tuần: 8,931
  • Tất cả: 465,077
Đăng nhập
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới

Triển khai Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” (sau đây gọi là Đề án 977), Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch số 311/KH-UBND ngày 15/9/2022 triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2023 – 2030 với những nội dung chủ yếu sau đây:

Mục tiêu, yêu cầu tổng quát. Phát huy sức mạnh tổng hợp của các hệ thống chính trị và toàn dân trong thực hiện chủ trương, chính sách đối mới của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quan điểm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong công tác tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân được nêu tại Mục I của Đề án 977. Xây dựng, tổ chức triển khai kịp thời, hiệu quả, toàn diện các giải pháp, nhiệm vụ nhằm tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc bảo đảm, hỗ trợ người dân tiếp cận pháp luật, góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tuân theo pháp luật, sử dụng pháp luật của người dân để thực hiện quyền, bảo vệ lợi ích hợp pháp, hình thành thói quen, văn hóa sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

Mục tiêu, yêu cầu cụ thể

Nhận thức, trách nhiệm và thói quen tìm hiểu, sử dụng và tuân theo pháp luật của người dân, đặc biệt là đối tượng đặc thù, trẻ em, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được nâng cao;

Các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện được bảo đảm các điều kiện để thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ được giao đáp ứng yêu cầu thực tiễn, tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận pháp luật;

Nâng cao năng lực giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong hỗ trợ người dân tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật;

Các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội và các tổ chức hành nghề trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp được nâng cao năng lực, phát huy trách nhiệm xã hội trong việc hỗ trợ thông tin pháp luật, tư vấn pháp luật cho người dân.

Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu:

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, hình thành thói quen tìm hiểu, sử dụng và tuân theo pháp luật của người dân. Nâng cao năng lực, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, nâng cao nhận thức, thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ được giao của các cơ quan có trách nhiệm thi hành pháp luật, tăng cường hoạt động tự giám sát, tự kiểm tra trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Rà soát, bảo đảm điều kiện, hướng dẫn, hỗ trợ người dân các thông tin pháp luật, thực hiện quyền, bảo vệ lợi ích hợp pháp trong quá trình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị, nhất là trách nhiệm giải trình và công khai, minh bạch các nội dung trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân; tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; trao đổi, đối thoại; thực hiện dân chủ ở cơ sở; đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật ở các địa phương.

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội -nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức hành nghề trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp trong việc hỗ trợ người dân tiếp cận pháp luật. Tăng cường phối hợp trong tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, chủ động phối hợp với các cơ quan Nhà nước trong hỗ trợ, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nhân dân.

Đầu tư, hỗ trợ nguồn lực, công nghệ thông tin bảo đảm cho các hoạt động phục vụ yêu cầu tiếp cận pháp luật của người dân của các cơ quan, tổ chức. Bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất, các phương tiện, thiết bị phục vụ các cơ quan nhà nước thực hiện chức năng, nhiệm vụ, các chương trình, đề án được giao.

Tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Đề án hàng năm và cả giai đoạn 2023 – 2030.

Việc tổ chức thực hiện  giao cho Sở Tư pháp chủ trì, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết thực hiện Đề án; tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả triển khai Kế hoạch này; kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền khen thưởng các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp trong thực hiện Kế hoạch. Hằng năm, căn cứ vào nội dung Kế hoạch này, hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương và bám sát các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, chủ trì phối hợp với các sở ngành có liên quan, xây dựng và trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Đề án 977 với nội dung, nhiệm vụ cụ thể, triển khai đạt hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, mục tiêu đã đặt ra. Lập dự toán kinh phí chi cho hoạt động triển khai thực hiện Đề án gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định, phân bổ dự toán hàng năm đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Phối hợp với các sở, ngành có liên quan, nghiên cứu, triển khai các giải pháp tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các hoạt động cung cấp thông tin, truyền thông, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật nhằm đáp ứng nhu cầu tiếp cận thông tin pháp luật của người dân và hoạt động cung cấp thông tin pháp luật của các cơ quan, chủ thể có thẩm quyền; Thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này.

Các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh: Quán triệt nội dung Kế hoạch này tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, Nhân dân và người lao động trên địa bàn, thuộc phạm vi quản lý; nhằm tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân và nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc bảo đảm, hỗ trợ người dân tiếp cận pháp luật. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, các cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng, ban hành Kế hoạch giai đoạn 2023 – 2030 để triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Kế hoạch này. Đồng thời, căn cứ vào Kế hoạch hằng năm của Ủy ban nhân dân tỉnh để xây dựng Kế hoạch chi tiết, cụ thể. Căn cứ vào nội dung, nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch hàng năm và điều kiện thực tiễn, xây dựng dự toán kinh phí thực hiện gửi các sở, ngành có liên quan thẩm định nội dung thuộc lĩnh vực ngành quản lý, gửi Sở Tài chính thẩm định dự toán kinh phí báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. Đồng thời, thực hiện tổ chức đánh giá tình hình triển khai thực hiện gửi Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Kinh phí thực hiện Kế hoạch từ nguồn ngân sách theo quy định phân cấp ngân sách của của Luật Ngân sách nhà nước; các nguồn đóng góp, tài trợ hợp pháp khác. Khuyến khích nguồn kinh phí huy động từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; tăng cường sử dụng nguồn kinh phí lồng ghép trong các chương trình, đề án liên quan đã được phê duyệt và các nguồn kinh phí hợp pháp khác để thực hiện nhiệm vụ.

 Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh báo cáo kết quả triển khai Kế hoạch trong báo cáo kết quả hoạt động của thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện báo cáo kết quả triển khai Kế hoạch trong báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng, 01 năm gửi Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. Sở Tư pháp có trách nhiệm tổng hợp, xây dựng báo cáo đánh giá kết quả triển khai Kế hoạch này trong báo cáo 6 tháng, 01 năm của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; gửi Bộ Tư pháp – cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương theo quy định.

Mỹ Tâm