Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 804
  • Trong tuần: 8,713
  • Tất cả: 464,859
Đăng nhập
Lào Cai triển khai thực hiện nhiệm vụ trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2023
Ngày 31/01/2023, UBND tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch số 42/KH-UBND triển khai thực hiện nhiệm vụ trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2023.

Kế hoạch nhằm triển khai thưc hiện có hiệu quả các nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên và chương trình phát triển thanh niên tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021- 2030; nâng cao nhận thức và tạo sự chuyển biến tích cực trong triển khai, thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên; tiếp tục xây dựng thế hệ thanh niên Lào cai phát triển toàn diện, từng bước hình thành nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao, có trình độ học vấn, nghề nghiệp và việc làm ổn định, …

Kế hoạch đưa ra 09 nội dung nhiệm vụ trọng tâm công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2023, cụ thể:

Thứ nhất, tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trong Nghị quyết, Chương tình phát triển thanh niên tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Lào Cai.

Thứ hai, thực hiện Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 01/03/2021 của Chính phủ quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.

Thứ ba, thực hiện thu thập thông tin về thanh niên tỉnh Lào Cai thông qua Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam.

Thứ tư, thực hiện thu thập thông tin về thanh niên tỉnh Lào Cai thông qua Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam.

Thứ năm, các cơ quan, đơn vị, các cấp chính quyền địa phương thực hiện đầy đủ có hiệu quả các nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên tại địa phương, theo quy định tại điều 40 Luật thanh niên năm 2020.

Thứ sáu, tiếp tục Đề án 500 Trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020 tại các huyện: Văn Bàn, Bát Xát.

Các sở, ban, ngành, các cơ quan đơn vị được phân công trực tiếp thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu trong chương trình phát triển thanh niên tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2030, căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể đã nêu hoặc lồng ghép thực hiện trong các kế hoạch công tác chung của ngành, lĩnh vực./.

Khánh Linh