Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 905
  • Trong tuần: 8,814
  • Tất cả: 464,960
Đăng nhập
Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2023

Để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, phát huy đầy đủ vai trò của Hội đồng trong tư vấn, tham mưu giúp Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh chỉ đạo, phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), ngày 19/01/2023, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lào Cai đã ký ban hành Kế hoạch số 28/KH-HĐPH  hoạt động của  Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lào Cai năm 2023.

Theo đó, Kế hoạch đặt ra các yêu cầu nhiệm vụ đối với các thành viên Hội đồng tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật các ngành, các huyện, thành phố, thị xã như sau: (i) Bám sát, nội dung, yêu cầu về công tác PBGDPL được xác định trong các văn bản của Đảng; Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; các văn bản chỉ đạo của Hội đồng phối hợp Trung ương, Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh; (ii) Gắn kết công tác PBGDPL với công tác xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật và triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, phù hợp với bối cảnh, tình hình mới và hướng tới các nhiệm vụ chính trị quan trọng của đất nước và của địa phương trong năm 2023; (iii) Công tác PBGDPL phải được thực hiện thường xuyên, lựa chọn nội dung tham mưu đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các ngành, các cấp. (iv) Xác định cụ thể trách nhiệm thực hiện cho các thành viên của Hội đồng cấp tỉnh, phát huy vai trò của Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng, đề cao trách nhiệm của thành viên Hội đồng, Tổ Thư ký trong tổ chức, triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, bảo đảm sự kết nối, lồng ghép các hoạt động tuyên truyền, PBGDPL; (v) Xây dựng thói quen thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong lối sống, sinh hoạt, làm việc để xây dựng văn hóa “phòng, chống dịch Covid-19”, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật phòng, chống dịch Covid-19 để thích ứng an toàn, linh hoạt trong tình hình tiếp tục nối lại các hoạt động giao thương với các nước, nhất là Trung Quốc.

Bên cạnh đó Kế hoạch cũng đã đặt ra các nội dung hoạt động trong năm 2023, cụ thể: Xây dựng, ban hành và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch hoạt động của Hội đồng năm 2023; ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai công tác PBGDPL; tổ chức các phiên họp Hội đồng; chỉ đạo, hướng dẫn các huyện, thành phố, thị xã kiện toàn Hội đồng phối hợp PBGDPL và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên của Hội đồng, đảm bảo hoạt động thường xuyên, liên tục; củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật; nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện thể chế, chính sách về công tác PBGDPL; xác định chủ đề, định hướng nội dung trọng tâm cần tuyên truyền, phổ biến gắn với công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật, với cải cách hành chính, cải cách tư pháp tập trung vào nội dung sau đây; đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phối hợp giữa các sở, ban, ngành, UBMTTQ và các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh về công tác PBGDPL; phối hợp, định hướng lựa chọn nội dung PBGDPL phù hợp trong việc giải quyết các vấn đề đột xuất, vướng mắc về thực tiễn thi hành pháp luật; triển khai thực hiện các Đề án PBGDPL cho đối tượng đặc thù; các Đề án, Chương trình, Kế hoạch có nội dung liên quan đến hoạt động PBGDPL; tham mưu UBND tỉnh phát động, hưởng ứng các cuộc thi tìm hiểu pháp luật do Trung ương tổ chức; tư vấn, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023; chủ động, tích cực thực hiện chuyển đổi số trong công tác PBGDPL đáp ứng yêu cầu của tình hình mới; củng cố, nâng cao năng lực, nghiệp vụ cho nguồn nhân lực thực hiện công tác PBGDPL của ngành, lĩnh vực, cơ quan, đơn vị, địa phương; thực hiện nhiệm vụ khảo sát, đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL theo Bộ tiêu chí ban hành kèm theo Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; xây dựng, phát hiện và nhân rộng các mô hình PBGDPL hiệu quả, gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; tư vấn, hướng dẫn thực hiện chính sách huy động các nguồn lực xã hội tham gia hoạt động PBGDPL: Hướng dẫn, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các hoạt động thu hút nguồn lực xã hội tham gia PBGDPL bao gồm cả các tổ chức hành nghề luật sư, luật sư, luật gia, các chuyên gia... và các nguồn lực khác trong xã hội tham gia PBGDPL; hướng dẫn tự kiểm tra và tổ chức kiểm tra trực tiếp của Hội đồng; tư vấn lập dự toán kinh phí PBGDPL trình Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh./.

Hà Phương