Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 1,007
  • Trong tuần: 8,916
  • Tất cả: 465,062
Đăng nhập
Cục Thuế tỉnh Lào Cai hướng dẫn việc triển khai sử dụng chứng từ điện tử khấu trừ thuế TNCN theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ

Ngày 12/7/2022 Cục Thuế tỉnh Lào Cai vừa có Công văn số 3364/CT-TTHT về việc triển khai sử dụng chứng từ điện tử khấu trừ thuế TNCN theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ. Theo đó kể từ ngày 01/7/2022 tất cả các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân (sau đây gọi là tổ chức khấu trừ thuế thu nhập cá nhân) phải chuyển sang sử dụng chứng từ điện tử khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.   

Để việc triển khai sử dụng chứng từ điện tử đến các tổ chức khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn tỉnh Lào Cai được thuận lợi và theo đúng quy định của pháp luật. Cục Thuế tỉnh Lào Cai thông báo đến tổ chức khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn tỉnh Lào Cai một số nội dung cần lưu ý như sau:

Về chứng từ điện tử khấu trừ thuế thu nhập cá nhân:

1. Nội dung chứng từ: Tại Điều 32 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chứng từ khấu trừ thuế có các nội dung sau:

Tên chứng từ khấu trừ thuế, ký hiệu mẫu chứng từ khấu trừ thuế, ký hiệu chứng từ khấu trừ thuế, số thứ tự chứng từ khấu trừ thuế;

Tên, địa chỉ, mã số thuế của người nộp;

Tên, địa chỉ, mã số thuế của người nộp thuế (nếu người nộp thuế có mã số thuế);

Quốc tịch (nếu người nộp thuế không thuộc quốc tịch Việt Nam);

Khoản thu nhập, thời điểm trả thu nhập, tổng thu nhập chịu thuế, số thuế đã khấu trừ; số thu nhập còn được nhận;

Ngày, tháng, năm lập chứng từ khấu trừ thuế;

Họ tên, chữ ký của người trả thu nhập.

Trường hợp sử dụng chứng từ khấu trừ thuế điện tử thì chữ ký trên chứng từ điện tử là chữ ký số.

2. Định dạng chứng từ điện tử khấu trừ thuế thu nhập cá nhân: Tại khoản 2, khoản 3  Điều 33 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP quy định:

Tổ chức khấu trừ thuế thu nhập cá nhân khi sử dụng chứng từ theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 30 Nghị định này theo hình thức điện tử tự xây dựng hệ thống phần mềm để sử dụng chứng từ điện tử đảm bảo các nội dung bắt buộc theo quy định tại khoản 1 Điều 32 Nghị định này.

        Chứng từ điện tử phải được hiển thị đầy đủ, chính xác các nội dung của chứng từ đảm bảo không dẫn tới cách hiểu sai lệch để người sử dụng có thể đọc được bằng phương tiện điện tử.

3. Về thủ tục đăng ký sử dụng và lưu hành chứng từ khấu trừ:

Tổ chức khấu trừ thuế thu nhập cá nhân áp dụng hình thức chứng từ điện tử thực hiện các thủ tục theo hướng dẫn tại Thông tư số 37/2010/TT-BTC ngày 18/3/2010 của Bộ Tài chính.

 Về chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đặt in, tự in còn tồn: Tổ chức khấu trừ thuế thu nhập cá nhân không được sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đặt in, tự in còn tồn kể từ ngày 01/7/2022. Các chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân chưa sử dụng còn tồn tổ chức khấu trừ thuế thu nhập cá nhân gạch chéo, lưu giữ và kê vào cột xóa bỏ trong kỳ báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN (mẫu CTT25/AC) gửi đến Cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo quy định.

Tải về

Thúy Minh - Cục Thuế tỉnh Lào Cai