Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 845
  • Trong tuần: 8,754
  • Tất cả: 464,900
Đăng nhập
Chương trình Chuyển đổi số tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2022 – 2025

Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch số 54/KH-STTTT ngày 04/5/2022 Truyền thông về Chương trình Chuyển đổi số tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2022 – 2025.

Mục đích quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đầy đủ các nội dung tại Đề án số 08-ĐA/TU ngày 11/12/2020; Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 17/01/2022; Quyết định số 1634/QĐ-UBND ngày 17/5/2021. Tuyên truyền nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy về chuyển đổi số, tạo sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị, người dân, doanh nghiệp nhằm đạt được các mục tiêu xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số của tỉnh Lào Cai giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến năm 2030. Khơi dậy khát vọng chuyển đổi số đối với mỗi người dân, doanh nghiệp, cán bộ công chức, viên chức và người lao động vì một Lào Cai bản sắc, văn minh, hiện đại, đáng sống và đáng đến.

Ảnh minh họa

Yêu cầu chương trình Chuyển đổi số tỉnh Lào Cai có phạm vi ảnh hưởng rộng lớn đến doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh. Vì vậy, công tác tuyên truyền cần được triển khai đồng bộ, kịp thời từ tỉnh đến cơ sở, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, địa phương.  Nội dung tuyên truyền phải bám sát các mục tiêu, lộ trình thực hiện Chuyển đổi số của quốc gia, của tỉnh. Các hoạt động tuyên truyền cần tổ chức bằng nhiều hình thức phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, đúng đối tượng giúp người dân, doanh nghiệp hiểu rõ lợi ích và chủ động, phối hợp thực hiện; giúp các cơ quan, đơn vị, địa phương nắm được kiến thức cơ bản về chuyển đổi số để có thể chủ động triển khai các chương trình, đề án, kế hoạch của tỉnh về chuyển đổi số. Đa dạng hóa sản phẩm và hình thức truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, đẩy mạnh truyền thông trên các nền tảng số và mạng xã hội. Tăng cường công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan báo chí truyền thông.

Nội dung tuyên truyền mục tiêu, ý nghĩa, tầm quan trọng, lợi ích của chuyển đổi số trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.  Tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng chính quyền, người dân và doanh nghiệp về sự cần thiết và tính cấp thiết của Chuyển đổi số; gắn các mục tiêu, nhiệm vụ về chuyển đổi số với nghị quyết, chiến lược, chương trình hành động, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh của các cấp, các ngành, các địa phương. Tuyên truyền Chương trình chuyển đổi số quốc gia. Trọng tâm là tuyên truyền Chương trình phát triển nền tảng số quốc gia, Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử; nhiệm vụ, giải pháp phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số; một số lĩnh vực ưu tiên chuyển đối số; Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số; các văn bản chỉ đạo điều hành của Trung ương, của tỉnh; cơ chế chính sách về chuyển đối số đối với doanh nghiệp, người dân;... Tuyên truyền Chương trình chuyển đổi số tỉnh Lào Cai. Trọng tâm là tuyên truyền quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc, nội dung, lộ trình, nhiệm vụ, giải pháp, kết quả thực hiện chuyển đổi số (Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số) tỉnh Lào Cai; những thuận lợi, khó khăn, cơ hội và thách thức trong chuyển đổi số. Nhấn mạnh quan điểm của Lào Cai về chuyển đổi số, đó là: Người dân và doanh nghiệp là trung tâm của chuyển đổi số; Nhận thức đóng vai trò quyết định trong chuyển đổi số; Văn hóa số làm thay đổi cách thức làm việc của mỗi cơ quan, cán bộ, công chức viên chức nhà nước; thay đổi quy trình sản xuất của mỗi doanh nghiệp, hộ gia đình; thay đổi sinh hoạt của mỗi người dân; Thể chế (chương trình, đề án, cơ chế, chính sách, cách thức triển khai và tổ chức thực hiện chương trình chuyển đổi số) đóng vai trò then chốt đến sự thành công của chuyển đổi số;... Tuyên truyền về phát triển đô thị thông minh gắn với chuyển đổi số trong các lĩnh vực trọng điểm, địa bàn ưu tiên, đó là: Chuyển đổi số trong các cơ quan khối Đảng, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Văn hóa và du lịch, Nông nghiệp và phòng chống thiên tai, Tài nguyên và môi trường, Xây dựng Giao thông vận tải, An ninh trật tự; Chuyển đổi số, phát triển khu Kinh tế cửa khẩu thành mô hình mẫu thông minh, mở rộng giao thương qua kết nối số; mô hình thí điểm chuyển đổi số toàn diện tại một số địa phương cấp xã, mô hình thí điểm xây dựng tổ dân phố và thôn nông thôn mới thông minh trên địa bàn tỉnh. - Tiếp tục tuyên truyền về kết quả hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lào Cai, Trung tâm điều hành thông minh IOC tỉnh Lào Cai, Trung tâm dữ liệu – Data center (DC) tỉnh Lào Cai, Trung tâm giám sát an toàn thông tin mạng (SOC) tỉnh Lào Cai gắn với chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

Tuyên truyền nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích để người dân và doanh nghiệp thay đổi thói quen, khai thác, sử dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến và các dịch vụ chính quyền điện tử, đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh.  Tuyên truyền công tác đảm bảo an toàn thông tin trong chuyển đổi số. Giới thiệu kinh nghiệm chuyển đổi số tại một số địa phương; Giới thiệu những giải pháp công nghệ số, sản phẩm công nghệ số mới;...  Tuyên truyền nội dung, kết quả phong trào thi đua về chuyển đổi số tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2022-2025; chia sẻ, phổ biến câu chuyện thành công, tôn vinh gương thành công điển hình về chuyển đổi số. Phổ biến kiến thức cơ bản về chuyển đổi số, kỹ năng số cho doanh nghiệp, người dân, bao gồm các kỹ năng cơ bản như truy cập và sử dụng Internet, thư điện tử, mua bán trực tuyến, thanh toán điện tử, dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm an toàn thông tin cá nhân, giúp doanh nghiệp và người dân có kỹ năng số, thói quen và văn hóa sống trong môi trường số.

Quỳnh Anh