Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 54
  • Trong tuần: 3,550
  • Tất cả: 375,266
Đăng nhập
Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Thực hiện dân chủ ở cơ sở
Lượt xem: 121

Ngày 08/5/2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai ký ban hành Kế hoạch số 235/KH-UBND triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. 

Theo Kế hoạch, để triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở thống nhất, hiệu quả, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì 06 nội dung, cụ thể: (i) Tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến Luật và các văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở (thời gian thực hiện quý III năm 2023); (ii) Tổ chức tập huấn chuyên sâu về Luật và các văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật cho cán bộ, công chức, viên chức các sở, ban, ngành cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã (thời gian thực hiện năm 2023 và các năm tiếp theo); (iii) Bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho người được giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện dân chủ ở cơ sở các sở, ban, ngành cấp tỉnh, cấp huyện và các xã, phường, thị trấn (thời gian thực hiện năm 2024 và các năm tiếp theo); (iv) Triển khai thực hiện văn bản hướng dẫn một số điều của Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở sau khi có hướng dẫn của cấp có thẩm quyền; (v) Xây dựng trình Hội đồng nhân dân cùng cấp ban hành Nghị quyết về các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn (thời gian thực hiện năm 2023); (vi) Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực quản lý liên quan đến thực hiện dân chủ ở cơ sở, đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ những quy định không còn phù hợp, hết hiệu lực thi hành hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với Luật (thời gian thực hiện tháng 12 năm 2023)…

UBND tỉnh cũng đề nghị Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh tổ chức tập huấn chuyên sâu về Luật và các văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật cho cán bộ Mặt trận các cấp và thành viên Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức tập huấn chuyên sâu về Luật và các văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật cho đoàn viên công đoàn, người lao động trong các tổ chức có sử dụng lao động, thành viên Ban Thanh tra nhân dân trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức có sử dụng lao động (thời gian thực hiện năm 2023 và các năm tiếp theo).

Bên cạnh đó UBND tỉnh cũng giao: Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lào Cai, chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện tuyên truyền Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật trên các phương tiện thông tin đại chúng, đảm bảo đầy đủ, hiệu quả, đúng quy định.

Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư tại địa phương sau khi có hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.

Sở Tài chính, chủ trì, phối hợp  Ủy ban Mật trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Nội vụ và các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí về thực hiện dân chủ ở cơ sở và việc cấp kinh phí cho Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh để hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư cộng đồng.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh triển khai thực hiện dân chủ trong nội bộ các cơ quan của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân khi có văn bản hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.

Các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; các phòng, ban chuyên môn và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện theo phân cấp quản lý; Ủy ban nhân dân cấp xã; doanh nghiệp nhà nước; doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở (thời gian hoàn thành quý IV năm 2023).

Tải về

Hà Phương
Tin khác
1 2 3 4 5  ...