Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Đẩy mạnh xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị; xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giai đoạn 2023-2030
Lượt xem: 239

Đây là nội dung của Kế hoạch số 382/KH-UBND ngày 10/10/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai để triển khai thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TU ngày 20/9/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về "Tiếp tục đẩy mạnh sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự (ANTT) và văn minh đô thị; xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ)" trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Với mục tiêu huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong xây dựng "Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị", "Xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ"; hướng tới xây dựng đơn vị cấp huyện điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, góp phần quan trọng giữ vững ổn định ANTT, tạo môi trường thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Lào Cai. Kế hoạch xác định các mục tiêu cụ thể của từng hoạt động: Đối với xây dựng "Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị": Năm 2023, triển khai thí điểm xây dựng "Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị" tại 03 Công an phường, gồm: Kim Tân, Bắc Cường và Nam Cường thuộc thành phố Lào Cai, đến hết năm 2025, ít nhất 07 Công an phường đạt điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị; đến năm 2030, 100% Công an phường đạt điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị theo tiêu chí của Bộ Công an. Đối với "Xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ": Năm 2023 tập trung xây dựng 09 xã, phường, thị trấn và 02 cơ sở giáo dục điển hình về phong trào bảo vệ ANTQ. Phấn đấu đến hết năm 2025, toàn tỉnh có ít nhất 18 xã, phường, thị trấn và 14 cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Từ năm 2026-2030, mỗi năm xây dựng ít nhất 10 xã, phường, thị trấn và 09 cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; phấn đấu đến năm 2030 có ít nhất 68 xã, phường, thị trấn và 57 cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ theo tiêu chí của Bộ Công an. Kế hoạch này được triển khai trên địa bàn toàn tỉnh cho đối tượng là các đơn vị Công an phường và các xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục. Thời gian thực hiện của kế hoạch được chia làm 02 giai đoạn cụ thể: (i) Giai đoạn I từ năm 2023-2025, sơ kết vào Quý IV/2025; (ii) Giai đoạn II từ năm 2026 -2030, sơ kết vào Quý IV/2028 và tổng kết vào Quý IV/2030.

Để triển khai có hiệu quả các mục tiêu đề ra, Kế hoạch đã xác định 09 nhóm nhiệm vụ và giải pháp tập trung triển khai như: (i) Giải pháp về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị xã, phường, thị trấn; (ii) Giải pháp về xây dựng lực lượng Công an xã, phường, thị trấn trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; (iii) Giải pháp về cơ sở vật chất và các điều kiện đảm bảo phục vụ công tác, chiến đấu của Công an xã, phường, thị trấn và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; (iv) Giải pháp về công tác quản lý nhà nước về ANTT; (v) Giải pháp về công tác phòng, chống tội phạm; (vi) Giải pháp về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; (vii) Giải pháp thực hiện các quy định về xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; (viii) Giải pháp về công tác cải cách hành chính; (ix) Giải pháp về công tác tuyên truyền và thi đua khen thưởng.

Về kinh phí thực hiện kế hoạch: (i) Kinh phí đầu tư xây dựng, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp trụ sở Công an 16 phường và kinh phí xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được lồng ghép bố trí trong dự toán ngân sách hằng năm của các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện Đề án số 58/ĐA -UBND-tm ngày 17/8/2023 của UBND tỉnh về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an tỉnh Lào Cai thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. (ii) Hằng năm, căn cứ tình hình, điều kiện thực tế, các cơ quan, đơn vị, địa phương huy động, bố trí kinh phí từ nguồn hợp pháp hỗ trợ việc xây dựng "Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị", "Xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ" bảo đảm phù hợp, đúng quy định.

UBND tỉnh giao: (i) Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch này. Tham mưu UBND tỉnh hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện của các cơ quan, địa phương. Hướng dẫn cụ thể về trình tự, thủ tục, hồ sơ và thẩm quyền xét, quyết định công nhận điển hình. Định kỳ hằng năm, giai đoạn tham mưu tổ chức sơ kết, tổng kết; báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch và kết quả thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TU ngày 20/9/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định. (ii) Các sở, ban, ngành tỉnh; các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung kế hoạch đến cán bộ và Nhân dân để thực hiện. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, các đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện giai đoạn 2023-2030 và kế hoạch thực hiện, đăng ký xây dựng điển hình theo từng năm, đảm bảo tiến độ, thời gian, hiệu quả./.

Tải về

Lan Hương
Tin khác
1 2 3 4 5  ...