Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Thực hiện việc đặt hàng cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2023 - 2025
Lượt xem: 92

Ngày 23/6/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 752/QĐ-TTg về việc đặt hàng cấp một số ấn phẩm, báo, tạp chí cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn  2023-2025. Theo đó, thực hiện việc đặt hàng cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn theo quy định tại Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/01/2021 của Thủ  tướng Chính phủ "Phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

Đơn vị báo, tạp chí thực hiện đặt hàng phải đáp ứng đủ 04 điều kiện sau: (i) Có giấy phép hoạt động theo đúng quy định pháp luật về báo chí, có tôn chỉ mục đích phục vụ đúng đối tượng thụ hưởng quy định tại Điều 1 Quyết định này;(ii) Có đủ năng lực về tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị, máy móc, trình độ kỹ thuật, công nghệ, trình độ quản lý và đội ngũ người lao động đáp ứng được các yêu cầu đặt hàng; (iii) Có kinh nghiệm tối thiểu 03 năm xuất bản chuyên trang, ấn phẩm chuyên đề về vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, vùng đặc biệt khó khăn; (iv) Có định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá, giá dịch vụ sự nghiệp công do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2023 - 2025.

Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan: (i) Tổ chức thực hiện việc đặt hàng một số ấn phẩm báo, tạp chí cấp cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, thực hiện theo quy định của pháp luật về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên; pháp luật về giá và các quy định pháp luật có liên quan;(ii) Cấp các ấn phẩm báo, tạp chí bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng theo quy định về cung ứng dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí; (iii)  Chủ trì, phối hợp với các địa phương, cộng đồng dân cư thực hiện đánh giá nhu cầu của người dân để cung cấp thông tin kịp thời; đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tuyên truyền, nhất là công tác truyền thông chính sách của Đảng, Nhà nước; theo dõi, giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện chính sách.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm rà soát, lập danh sách đối tượng theo quy định, số lượng được cấp định kỳ hằng năm gửi về Ủy ban Dân tộc, đảm bảo việc cấp các ấn phẩm báo, tạp chí kịp thời, đến đúng đối tượng.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.

Gia Hân