Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 1,057
  • Trong tuần: 7,179
  • Tất cả: 546,045
Đăng nhập
Quy định quản lý Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030
Lượt xem: 182

Ngày 12/10/2022, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký ban hành Thông tư 15/2022/TT-BKHCN  quy định quản lý Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030. Theo đó, Thông tư này quy định quản lý Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 (sau đây viết tắt là Chương trình) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2020. Thông tư này áp dụng đối với cơ quan nhà nước; tổ chức, cá nhân quản lý, thực hiện và tham gia thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác liên quan.

Các nhiệm vụ thuộc Chương trình gồm: (i) “Nhiệm vụ khoa học và công nghệ” thuộc Chương trình gồm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia, cấp bộ và cấp tỉnh được tuyển chọn hoặc giao trực tiếp để thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp quy định tại Mục II Điều 1 Quyết định số 1322/QĐ-TTg, không bao gồm các nhiệm vụ quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư 15/2022/TT-BKHCN. (ii) Nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao” để thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thuộc Chương trình, bao gồm: thông tin, truyền thông về năng suất chất lượng; tổ chức các khóa đàtạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về năng suất, chất lượng; tăng cường năng lực thử nghiệm chất lượng, an toàn và sinh thái của sn phẩm, hàng hóa xuất khẩu chủ lực và hoạt động hợp tác quốc tế về năng suất chất lượng quy định tại khoản 2, khoản 4, điểm c khoản 5 và khoản 6 Mục II Điều 1 Quyết định số 1322/QĐ-TTg và hoạt động qun lý chung Chương trình theo quy định tại khoản 3 Điều Điều 3 Thông tư 15/2022/TT-BKHCN. (iii) Hoạt động qun lý chuncủa Chương trình bao gồm: điều phi, hướng dẫn triển khai thực hiện các nhiệm vụ, gii pháp thuộc Chương trình; tư vấn xác định nhiệm vụ; tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ; kiểm tra, thanh tra, đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ; các cuộc họp, hội thảo; công tác trong nước và nước ngoài; sơ kết, tổng kết thực hiện Chương trình và các hoạt động cần thiết khác do cơ quan quản lý Chương trình ở Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ ngành và địa phương trực tiếp thực hiện.

Bên cạnh đó Thông tư quy định về hồ sơ đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ về Chương trình gồm: Công văn đề nghị đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ của tổ chức chủ trì được lập theo Mẫu D1-CVNT kèm theo Thông tư 15/2022/TT-BKHCN;  Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ được lập theo mẫu D2-BCTHKQ kèm theo Thông tư 15/2022/TT-BKHCN; Các sản phẩm, kết quả của nhiệm vụ theo hợp đồng và thuyết minh nhiệm vụ được phê duyệt; và các văn bản điều chỉnh (nếu có); Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được lập theo mẫu D3-BCTĐG kèm theo Thông tư 15/2022/TT-BKHCN; Bản sao hợp đồng và thuyết minh nhiệm vụ; Các văn bản xác nhận và tài liệu liên quan đến công bố, xuất bản, đào tạo, tiếp nhận và sử dụng kết quả nghiên cứu (nếu có); Văn bản xác nhận về sự thỏa thuận của các tác giả về việc sắp xếp thứ tự tên trong danh sách tác giả thực hiện nhiệm vụ; Báo cáo tình hình sử dụng kinh phí của nhiệm vụ; Các tài liệu khác (nếu có).

Thông tư 15/2022/TT-BKHCN có hiệu lực từ ngày 01/12/2022.

Thuỳ Linh