Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 137
  • Trong tuần: 3,633
  • Tất cả: 375,349
Đăng nhập
Triển khai thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2022
Lượt xem: 205

Để tiếp tục triển khai thực hiện Luật Hoà giải ở cơ sở, Kế hoạch số 271/KH-UBND ngày 12/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” trên địa bàn tỉnh Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã ban hành Văn bản số 6205/UBND-NC ngày 29/12/2021 về việc triển khai thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2022 yêu cầu Sở Tư pháp, Sở Tài chính, UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện các nội dung sau:

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên, các sở, ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tăng cường phổ biến sâu rộng về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác hòa giải ở cơ sở nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên và tầng lớp Nhân dân, nhất là những người làm công tác hòa giải ở cơ sở nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác hòa giải ở cơ sở trong giai đoạn hiện nay.

 Tiếp tục tham mưu thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 271/KH-UBND ngày 12/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về triển khai Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” trên địa bàn tỉnh; Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Đề án; tổ chức tổng kết việc thực hiện Kế hoạch số 271/KH-UBND xong trước 20/12/2022.

Tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và hướng dẫn nghiệp vụ về hòa giải ở cơ sở cho đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở, các hòa giải viên ở cơ sở, bảo đảm bám sát Luật Hòa giải ở cơ sở và Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” trên địa bàn tỉnh. Phát huy vai trò của đội ngũ tập huấn viên về hòa giải trong công tác quản lý nhà nước cũng như hoạt động bồi dưỡng kiến thức cho hòa giải viên, hỗ trợ hòa giải viên trong hoạt động hòa giải ở cơ sở.

 Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí hỗ trợ từ nguồn ngân sách tỉnh cho công tác hoà giải ở cơ sở năm 2022, đảm bảo nội dung, định mức chi quy định tại Nghị quyết số 44/2016/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai về mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lào Cai và Nghị quyết số 24/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai sửa đổi khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 44/2016/NQ-HĐND ngày 18/7/2016 về mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lào Cai, đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện kế hoạch số 271/KH-UBND và hoạt động của các tổ hòa giải ở cơ sở ngay từ đầu năm 2022.

 Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã ban hành kế hoạch và chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn ban hành kế hoạch triển khai công tác hòa giải ở cơ sở năm 2022, chú trọng các nội dung:

Chỉ đạo và bố trí cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở tại Phòng Tư pháp và UBND cấp xã; tăng cường phổ biến sâu rộng về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác hòa giải ở cơ sở nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên và tầng lớp Nhân dân, nhất là những người làm công tác hòa giải ở cơ sở nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác hòa giải ở cơ sở trong giai đoạn hiện nay; tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ hòa giải ở cơ sở bảo đảm đủ về số lượng và nâng cao được chất lượng hoạt động của từng hòa giải viên, của tổ hòa giải; xây dựng đội ngũ tập huấn viên về hòa giải theo hướng dẫn tại Kế hoạch số 271/KH-UBND ngày 12/8/2019. Tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ này tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ cho tập huấn viên do tỉnh và Trung ương tổ chức (nếu có); 

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, phương pháp, kỹ năng hòa giải, cập nhật kiến thức pháp luật, cung cấp tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ hòa giải viên theo quy định tại Quyết định số 4077/QĐ-BTP ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Chương trình khung bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hoà giải ở cơ sở cho hoà giải viên. Sử dụng đội ngũ tập huấn viên cấp huyện làm báo cáo viên tại các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng, cập nhật kiến thức pháp luật cho hòa giải viên ở cơ sở do Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tổ chức;

Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch số 271/KH-UBND; chỉ đạo tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện đề án xong trước 30/11/2022 gửi báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) chú trọng tôn vinh, biểu dương, khen thưởng những hòa giải viên, tổ hòa giải ở cơ sở điển hình xuất sắc, các tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác hòa giải ở cơ sở; kịp thời tháo gỡ hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác hòa giải cơ sở ở địa phương;

Hướng dẫn, chỉ đạo UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ xây dựng “xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật” trong đó có tiêu chí thành phần là kết quả công tác hòa giải ở cơ sở (khoản 3, Điều 3 Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 25 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ);

Trên cơ sở quyết định phân bổ dự toán của Ủy ban nhân dân tỉnh, chủ động bố trí kinh phí để triển khai các hoạt động quản lý nhà nước về hoà giải ở cơ sở, triển khai các hoạt động theo kế hoạch số 271/KH-UBND tại cấp huyện, cấp xã và hoạt động của tổ hoà giải ở cơ sở đảm bảo đúng, đủ về nội dung, mức chi theo quy định tại Nghị quyết số 44/2016/NQ-HĐND, Nghị quyết số 24/2021/NQ-HĐND và các văn bản pháp luật khác có liên quan ngay từ quý I/2022; Tăng cường công tác theo dõi, đánh giá tình hình thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở; kiểm tra, hướng dẫn các xã, phường, thị trấn triển khai công tác hòa giải ở cơ sở theo kế hoạch đã đề ra, kịp thời đề xuất, kiến nghị với Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp, Sở Tài chính) những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác hòa giải ở cơ sở tại địa phương.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh tăng cường tham gia quản lý nhà nước về hoà giải ở cơ sở; vận động tổ chức, cá nhân chấp hành pháp luật, huy động nguồn lực xã hội hỗ trợ hoạt động hòa giải ở cơ sở; giám sát việc thực hiện pháp luật về hoà giải ở cơ sở; phối hợp với cơ quan Tư pháp cùng cấp tăng cường phổ biến về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác hòa giải ở cơ sở; củng cố, kiện toàn tổ chức tổ hòa giải và nâng cao hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở; động viên, khuyến khích và tạo điều kiện cho thành viên, hội viên tham gia tích cực vào các hoạt động hòa giải ở cơ sở.

Tải về

 

 

Vi An
Tin khác
1 2 3