Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 931
  • Trong tuần: 8,840
  • Tất cả: 464,986
Đăng nhập
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong chính quyền, cơ quan, đơn vị
Lượt xem: 473

Thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TU ngày 24/7/2023 của Tỉnh ủy Lào Cai về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (viết tắt là PCCC và CNCH); Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch số 342/KH-UBND ngày 22 tháng 08 năm 2023triển khai thực hiện đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong chính quyền, cơ quan, đơn vị có một số nội dung sau:

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Đảng, Chính phủ; quy định của pháp luật, hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương, Chỉ thị số 38-CT/TU ngày 24/7/2023 của Tỉnh ủy Lào Cai về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC và CNCH với quan điểm chỉ đạo: Người dân là trung tâm, là chủ thể, đặt an toàn, tính mạng người dân là trên hết, trước hết; bảo đảm an toàn không để xảy ra cháy, nổ góp phần ổn định an ninh, TTATXH phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Trong công tác PCCC phải lấy phòng ngừa là chính, phòng là “xây”, chữa là “chống”, lấy phòng là “cơ bản - chiến lược - lâu dài”, làm tốt công tác phòng cháy để giảm công tác chữa cháy với mục tiêu: Từng nhà an toàn - Từng nhà máy, xí nghiệp, doanh nghiệp an toàn - Từng khu phố an toàn - Từng xã, phường, thị trấn an toàn.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, đặc biệt người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác PCCC và CNCH; Huy động tối đa, hiệu quả các điều kiện về nhân lực, thiết bị, vật tư tại chỗ để thực hiện tốt các giải pháp, biện pháp phòng ngừa, kịp thời xử lý khi có sự cố cháy, nổ xảy ra.

Việc tổ chức quán triệt, triển khai Chỉ thị phải được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, xác định rõ nhiệm vụ của các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương theo phương châm 04 rõ “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian hoàn thành” và 03 vừa “vừa học, vừa làm, vừa rút kinh nghiệm”.

Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm là tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 38-CT/TU ngày 24/7/2023 của Tỉnh ủy Lào Cai về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC và CNCH đến từng cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và quần chúng nhân dân. Tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác PCCC và CNCH, trọng tâm là Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư khóa XIII về tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC; Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới; Công điện số 441/CĐ-TTg ngày 22/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng..., các văn bản của Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo, triển khai về công tác PCCC và CNCH. Người đứng đầu cấp ủy, Thủ trưởng các đơn vị phải xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục, phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể để triển khai thực hiện nghiêm, hiệu quả. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm của mình, xác định rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác PCCC và CNCH, là nhiệm vụ quan trọng, cần thiết, không thể thiếu trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Xem xét, xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị, cơ sở, doanh nghiệp nếu để tình hình vi phạm pháp luật về PCCC phức tạp, gây dư luận xấu hoặc xảy ra các vụ cháy, nổ gây hậu quả nghiêm trọng trở lên do thiếu lãnh đạo, chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra, giám sát hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm trong phạm vi quản lý của mình đối với công tác PCCC và CNCH theo các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tập trung rà soát, đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoàn thiện chính sách, pháp luật, các tiêu chuẩn, quy chuẩn về công tác PCCC và CNCH đáp ứng kịp thời yêu cầu thực tiễn phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật, phù hợp với điều kiện thực tiễn, tình hình phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Chú trọng nghiên cứu, xây dựng kế hoạch, phương án PCCC và CNCH, nhất là tại các địa bàn, khu vực trọng điểm, khu đô thị, khu công nghiệp, khu thương mại có nguy cơ cháy, nổ cao, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; triển khai, thực hiện đồng bộ quy hoạch hạ tầng PCCC theo Quyết định số 819/QĐ-TTg ngày 07/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch hạ tầng PCCC thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh đảm bảo thống nhất, đồng bộ gắn với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Tiếp tục tăng cường, đổi mới về nội dung, hình thức công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH vừa có chiều rộng, vừa chuyên sâu, dễ hiểu, dễ tiếp thu, dễ áp dụng vào thực tiễn bằng các giải pháp cụ thể tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và mọi tầng lớp nhân dân đối với công tác PCCC và CNCH nhất là đối với học sinh, sinh viên, đội ngũ lao động trẻ trong xã hội..., hướng dẫn kỹ năng an toàn PCCC và CNCH, kỹ năng thoát hiểm tại địa bàn nông thôn, miền núi, khu vực có rừng. Thực hiện tốt công tác ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH. Nhân rộng các mô hình bảo đảm an toàn về PCCC và CNCH tại các khu dân cư, hộ gia đình, các địa bàn, cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PCCC và CNCH. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về PCCC và CNCH. Tất cả các hành vi vi phạm về PCCC và CNCH phải được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật hiện hành và bắt buộc khắc phục đối với các cơ sở không đảm bảo điều kiện an toàn PCCC và CNCH. Các cơ sở vi phạm phải được công khai và thông báo đến chính quyền cơ sở, khu dân cư để người dân biết tham gia giám sát. Việc thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở trong diện quản lý phải thực hiện nghiêm ngặt, chặt chẽ, đúng quy định, không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm. Kiện toàn, củng cố về nhân lực, cơ sở vật chất cho các lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở, lực lượng PCCC chuyên ngành, bảo đảm hoạt động hiệu quả, thực chất. Xây dựng cơ chế, quy chế phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ chữa cháy và CNCH. Thường xuyên tổ chức tập huấn, diễn tập, thực tập các phương án, tình huống xử lý sự cố cháy, nổ và CNCH; 100% người làm nhiệm vụ PCCC tại các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC phải được tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ về PCCC và CNCH. Tăng cường nguồn lực đầu tư cho công tác PCCC và CNCH, xây dựng, trang bị cơ sở vật chất, hậu cần cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, xây dựng và phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng, kỹ thuật về PCCC và CNCH (giao thông, nguồn nước, thông tin liên lạc, hệ thống cảnh báo sự cố, tai nạn...). Nghiên cứu tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong hoạt động PCCC và CNCH.

Kế hoạch giao Công an tỉnh chủ trì tham mưu UBND tỉnh tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác PCCC và CNCH tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; báo cáo UBND tỉnh xem xét trách nhiệm đối với người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo, quản lý, điều hành để xảy ra các vụ cháy, nổ, tai nạn gây hậu quả nghiêm trọng; truy cứu trách nhiệm hình sự nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Tổ chức rút kinh nghiệm vụ cháy, kiến nghị cơ quan chức năng, chính quyền địa phương khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý Nhà nước về PCCC và CNCTT. Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH cho lực lượng nòng cốt thực hiện công tác PCCC và CNCH ở cơ sở, người đứng đầu đơn vị, cơ sở, Công an cấp xã, lực lượng dân phòng, PCCC cơ sở, chuyên ngành, người lao động và hộ gia đình. Năm 2023 bảo đảm 100% hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh được tiếp cận với nội dung, tài liệu, khuyến cáo, tờ rơi... hướng dẫn về an toàn PCCC; xây dựng phong trào toàn dân PCCC và CNCH, nhân rộng các mô hình bảo đảm an toàn về PCCC và CNCH tại các khu dân cư, hộ gia đình, các địa bàn, cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao.Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về PCCC và CNCH. Các hành vi vi phạm về PCCC và CNCH phải được phát hiện, khắc phục và xử lý nghiêm theo quy định. Công khai các cá nhân, tổ chức vi phạm quy định về PCCC trên phương tiện thông tin đại chúng và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các cá nhân, tổ chức cố tình đưa dự án, công trình, cơ sở vào sử dụng nhưng không bảo đảm các điều kiện an toàn về PCCC và CNCH (hàng tuần lập danh sách, thông báo gửi cơ quan thông tin, truyền thông, Trang thông tin điện tử Công an tỉnh đăng công khai để các cơ quan chức năng, người dân cùng tham gia giám sát). Việc thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở trong diện quản lý phải thực hiện nghiêm ngặt, chặt chẽ, đúng quy định, không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm.Tập trung rà soát, đề xuất kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoàn thiện chính sách, pháp luật về công tác PCCC và CNCH đáp ứng kịp thời yêu cầu thực tiễn phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật. Tiếp tục đề xuất kiến nghị để hoàn thiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình về PCCC và CNCH phù hợp với điều kiện thực tiễn, tình hình phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải - Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, UBND cấp huyện, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh tổ chức hướng dẫn trực tiếp, cụ thể, chi tiết cho chủ cơ sở còn khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện thủ tục thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân....bảo đảm kết hợp hài hoà giữa nhiệm vụ bảo đảm an toàn PCCC với yêu cầu duy trì thông suốt các hoạt động kinh tế, xã hội của tỉnh (hoàn thành việc kiểm tra, hướng dẫn trước 30/10/2023). Tập trung chỉ đạo, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong công tác thẩm duyệt thiết kế về PCCC đối với các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh; nghiệm thu về PCCC đưa công trình vào hoạt động bảo đảm đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về PCCC và CNCH; phối hợp các cơ quan chức năng, đơn vị, địa phương rà soát, kiểm tra, xử lý đối với các công trình hoạt động nhưng không được thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC, không được cơ quan quản lý cấp phép theo quy định pháp luật; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực PCCC. Triển khai kịp thời, thống nhất, hiệu quả việc cung cấp dịch vụ công đối với các thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC toàn trình, một phần trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an (100% thủ tục hành chính về PCCC được tiếp nhận và giải quyết trên Cổng dịch vụ công của Bộ công an).Tập trung xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tổ chức lực lượng, phương tiện PCCC và CNCH phù hợp tại các địa bàn trọng điểm, tăng cường huấn luyện, thực tập, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ PCCC, CNCH cho lực lượng PCCC cơ sở, lực lượng PCCC chuyên ngành và dân phòng; tổ chức thường trực chữa cháy và CNCH bảo đảm 24/24 giờ trong ngày; tổ chức xây dựng, thực tập phương án, tình huống xử lý sự cố cháy, nổ và CNCH. Hàng năm, tham mưu tổ chức diễn tập ít nhất 01 phương án chữa cháy và CNCH huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia có quy mô cấp tỉnh; hướng dẫn các cơ quan, doanh nghiệp tổ chức thực tập phương án chữa cháy ít nhất 01 lần/01 năm và phương án CNCH ít nhất 02 năm/lần theo quy định; phối hợp các đơn vị Kiểm lâm, Quân đội xây dựng phương án, kế hoạch huy động các đơn vị trong công tác PCCC rừng, đồng thời thực hiện tốt công tác nắm tình hình diễn biến thời tiết, xác định, phân vùng những khu vực trọng điểm, xung yếu, thường xuyên chịu ảnh hưởng, tác động của thiên tai để chủ động phối hợp trong công tác ứng phó với các tình huống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.Tham mưu cấp ủy, chính quyền và các cơ quan, tổ chức kiện toàn, củng cố về nhân lực, cơ sở vật chất cho các lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở, lực lượng PCCC chuyên ngành, bảo đảm hoạt động hiệu quả, thực chất. Xây dựng cơ chế phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ chữa cháy và CNCH; tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết trang bị phương tiện cho lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh. Triển khai công tác bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh; các mục tiêu, công trình trọng điểm, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế tại địa phương. Phối hợp các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai, thực hiện hiệu quả Quyết định số 819/QĐ-TTg ngày 07/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch hạ tầng PCCC thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh đảm bảo thống nhất, đồng bộ theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn quy định.  Định kỳ tổ chức thống kê, báo cáo công tác PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh theo quy định; đề xuất nhân rộng và khen thưởng kịp thời các điển hình tiên tiến; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PCCC&CNCH trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch cũng chỉ rõ vai trò của các sở, ngành, đơn vị khác, đối với  Sở Tư pháp thực hiện nhiệm vụ của cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh, tăng cường phổ biến tuyên truyền các quy định pháp luật về PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan liên quan thường xuyên rà soát, làm rõ những bất cập, hạn chế liên quan đến các quy định về PCCC và CNCH, để kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình hiện nay. Thẩm định các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan, ban, ngành của tỉnh soạn thảo liên quan đến công tác PCCC và CNCH theo quy định hiện hành.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, vận động Nhân dân, đoàn viên, hội viên tích cực, tự giác, gương mẫu trong chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH. Đẩy mạnh việc phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức về PCCC và CNCH bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng với nội dung phù hợp; tích cực vận động các tầng lớp nhân dân tham gia PCCC và CNCH, gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về PCCC và CNCH vào sinh hoạt định kỳ; coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của các tổ chức, đoàn thể và coi việc chấp hành pháp luật về PCCC và CNCH là một trong nhũng tiêu chí bình xét thi đua. Tổ chức đăng ký thi đưa xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp an toàn, điển hình tiên tiến về PCCC; xây dựng và củng cố lực lượng nòng cốt trong phong trào PCCC và CNCH ở cơ sở vững mạnh, đáp ứng yêu cầu theo phương châm “4 tại chỗ”.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan: Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 38-CT/TU ngày 24/7/2023 của Tỉnh ủy Lào Cai về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC và CNCH; Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 31/01/2023 của UBND tỉnh Lào Cai về triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới; các văn bản của Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo, thực hiện công tác PCCC và CNCH trên địa bàn.Tăng cường tổ chức tuyên truyền kiến thức, pháp luật về PCCC, tích cực phối hợp với cơ quan chuyên môn thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Phòng cháy, chữa cháy và các văn bản liên quan đến công tác PCCC và CNCH. Bảo đảm kinh phí hoạt động cho công tác PCCC và CNCH hàng năm theo quy định.

Minh Hằng
Tin khác
1 2