Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 28
  • Hôm nay: 974
  • Trong tuần: 2,277
  • Tất cả: 458,423
Đăng nhập
Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tuyên truyền pháp luật liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Nhằm tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác người Việt Nam ở nước ngoài; phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và các cơ quan chuyên môn của nhà nước, nhất là cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, để triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị; Ban Tuyên giáo Trung ương và các văn bản khác có liên quan đến công tác người Việt Nam ở nước ngoài; xác định cụ thể cơ chế phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan thành viên nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy tinh thần yêu nước của đồng bào ta ở trong nước và nước ngoài để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai các quy định có liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới, ngày 09/5/2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ký ban hành Kế hoạch số 184/KH-UBND tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Kế hoạch xác định rõ các nội dung cần tập trung tuyên truyền, phổ biến, gồm: Các chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác người Việt Nam ở nước ngoài; Kết luận số 12-KL/TW ngày 12/08/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới; Hướng dẫn số 27-HD/BTGTW ngày 20/10/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền Kết luận số 12-KL/TW; Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/06/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; quyền, nghĩa vụ của công dân Việt Nam nói chung, người Việt Nam ở nước ngoài nói riêng; Luật Tương trợ tư pháp; pháp luật về hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; xuất cảnh, nhập cảnh; pháp luật về đất đai, nhà ở; các quy định về chính sách bảo hộ của Nhà nước Việt Nam đối với công dân Việt Nam tại nước ngoài; chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư của Nhà nước Việt Nam trong lĩnh vực thu hút chuyên gia trí thức, kiều bào; lĩnh vực đầu tư, kinh doanh; các điều ước quốc tế có liên quan; khẳng định cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của cộng đồng người Việt Nam, tập hợp rộng rãi mọi tâng lớp nhân dân ở trong nước cũng như đồng bào ta ở nước ngoài; tình hình người Việt Nam ở nước ngoài và những đóng góp của đồng bào ta ở nước ngoài đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; kết quả đạt được của công tác người Việt Nam ở nước ngoài sau khi triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 26/03/2004 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài và Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 19/05/2015 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TTW của Bộ Chính trị khóa X về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.

Để phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, Kế hoạch cũng đã đưa ra các hình thức cần phổ biến như: Biên soạn tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật bằng tiếng nước ngoài; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ Báo cáo viên pháp luật, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ trực tiếp triển khai các văn bản có nội dung liên quan đến công tác người Việt Nam ở nước ngoài; tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông qua Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương, các ứng dụng mạng xã hội; gắn kết chặt chẽ giữa phổ biến, giáo dục pháp luật với công tác xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật, công tác dân vận; lồng ghép phổ biến, giáo dục pháp luật tại các hội nghị chuyên đề khác và trong việc triển khai các chương trình, đề án khác có liên quan và bằng các hình thức phù hợp khác đối với tình hình thực tế tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Kế hoạch giao cho Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các nội dung được giao tại Kế hoạch.

Trường Minh