Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 852
  • Trong tuần: 8,761
  • Tất cả: 464,907
Đăng nhập
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổng kết thưc hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật
Thực hiện Quyết định số 1196/QĐ-BTP ngày 20/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổng kết thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, ngày 30/6/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã ban hành Kế hoạch số 241/KH-UBND tổng kết thực thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

Theo đó, việc tổng kết thực hiện Luật được triển khai thực hiện ở 03 cấp (tỉnh, huyện, xã). Căn cứ vào tình hình cụ thể các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn lựa chọn hình thức tổng kết phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương. Có thể tổ chức Hội nghị tổng kết Luật hoặc lồng ghép việc tổng kết Luật với việc triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn của cơ quan, đơn vị hoặc tổng kết thông qua báo cáo đảm bảo đúng nội dung và thời gian quy định. Cấp xã việc tổng kết hoàn thành trước ngày 29/7/2022; cấp huyện và tương đương việc tổng kết hoàn thành trước ngày 15/8/2022; cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật vào cuối tháng 9/2022. Kế hoạch đề ra 04 hoạt động cơ bản triển khai việc tổng kết gồm: Một: tổ chức kiểm tra kết quả triển khai Luật PBGDPL gắn với Đoàn kiểm tra của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh; Hai: tổ chức các hoạt động truyền thông về kết quả tổ chức thực hiện các văn bản; Ba: tham mưu xây dựng Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật PBGDPL trên địa bàn tỉnh; Bốn: Tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật. Để triển khai thực hiện kế hoạch, Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với  các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã; các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố,thị xã chủ động triển khai thực hiện nghiêm các nhiệm vụ đề ra tại kế hoạch bảo đảm chất lượng và đúng tiến độ. Kinh phí thực hiện tổng kết Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật do nguồn ngân sách địa phương đảm bảo lấy từ nguồn chi thường xuyên năm 2022 của các cơ quan, đơn vị, địa phương và các nguồn kinh phí huy động, tài trợ khác (nếu có).

Tải về

Lan Hương