Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 799
  • Trong tuần: 8,708
  • Tất cả: 464,854
Đăng nhập
Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Thực hiện Kế hoạch số 169/KH-UBND ngày 27/4/2022 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021 - 2030”, Sở Thông tin và Truyền thông  ban hành Kế hoạch số 55/KH-STTTT ngày 09/5/2022 Thông tin – truyền thông thực hiện Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

Hoạt động đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021 - 2030” nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của thanh, thiếu niên, nhi đồng về lý tưởng cách mạng, đạo đức trong sáng, lối sống văn hóa, tuân thủpháp luật, bản lĩnh chính trị vững vàng. Có trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và xã hội, có kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp, tay nghề cao; gắn giáo dục lý luận chính trị với giáo dục kỹ năng, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, năng lực tự học, sáng tạo và tự đổi mới tri thức của thế hệ trẻ.

 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021 - 2030” nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm và nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở ngành, đoàn thể về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

Khơi dậy tinh thần thi đua học tập, rèn luyện; ước mơ, hoài bão, ý chí, khát vọng vươn lên lập thân, lập nghiệp; đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước, quê hương Lào Cai trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế của thanh niên, thiếu niên, nhi đồng toàn tỉnh. Tăng cường công tác rà soát, kiểm tra, chỉ đạo hoạt động của các điểm truy cập Internet công cộng, các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng nhằm hạn chế các tác động tiêu cực đến thanh thiếu niên từ các nội dung xấu không lành mạnh trên Internet.

Tăng cường vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác tuyên truyền Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Nội dung tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Trung ương và địa phương, các chương trình, kếhoạch như: Luật Thanh niên số 57/2020/QH14 ngày 16/6/2020; Quyết định số1895/QĐ-TTg ngày 11/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021-2030”; Kế hoạch số 169/KH-UBND ngày 27/4/2022 của UBND tỉnh triển khai thựchiện Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021- 2030”,…

Các quy định về quản lý đối với hoạt động của các điểm truy nhập Internet công cộng, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng nói riêng và dịch vụ Internet nói chung, đồng thời xây dựng nội dung tuyên truyền, tổ chức hội nghị tập huấn triển khai rộng rãi các quy định đến các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực này, như: Luật Viễn thông; Thông tư số 21/2021/TTBTTTT ngày 08/12/2021 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông về quảlý và sử dụng tài nguyên Internet; Chỉ thị số 49/CT-BTTTT ngày 18/08/2021của Bộ Thông tin và Truyền thông về thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng số an toàn, lành mạnh...

 Tuyên truyền, phổ biến lý tưởng cách mạng, chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật liên quan đến đời sống, học tập, việc làm; tuyên truyền tinh hoa văn hóa, giá trị nhân bản của nhân loại, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giáo dục các giá trị đạo đức, truyền thống văn hóa, lối sống tốt đẹp của con người Việt Nam cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng. 

Tuyên truyền khơi dậy tinh thần thi đua học tập, rèn luyện; ước mơ, hoài bão, ý chí, khát vọng vươn lên lập thân, lập nghiệp; đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước, quê hương Lào Cai trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế của thanh niên, thiếu niên, nhi đồng toàn tỉnh.

 Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội để thế hệ trẻ học tập, rèn luyện, nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, dám nghĩ, dám làm, hình thành lý tưởng cách mạng, đạo đức cao đẹp, lối sống nghĩa tình, tuân thủ pháp luật, từng bước hoàn thiện nhân cách, trưởng thành, góp phần quan trọng trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 Tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, toàn vẹn lãnh thổ; đấu tranh phòng chống “Diễn biến hòa bình”, phản bác các luận điệu thông tin sai trái của các thế lực thù địch. Bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, truyền thống, lòng tự hào dân tộc; tăng cường giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật; lối sống nhân ái bao dung, nghĩa tình, trách nhiệm đối với bản thân, gia đình, cộng đồng xã hội và đất nước; gắn giáo dục lý luận chính trị với giáo dục kỹ năng, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, năng lực tự học, sáng tạo và tự đổi mới tri thức.

 Tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình, nhà trường, cộng đồng xã hội trong việc phối hợp giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ. 

 Tuyên truyền về kết quả thực hiện Chương trình “Tăng cường giáo dục lýtưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

 Kịp thời biểu dương những cá nhân là thanh, thiếu niên và nhi đồng có lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống tốt; những gia đình, nhà trường có cách giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh, thiếu niên và nhi đồng đặc sắc, hiệu quả.

Kim Hồng