Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 980
  • Trong tuần: 8,889
  • Tất cả: 465,035
Đăng nhập
Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch phổ biến pháp luật đợt I năm 2023

Ngày 31/01/2023, Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai - Cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh Lào Cai đã ký ban hành Kế hoạch số 14/KH-STP phổ biến pháp luật đợt I năm 2023.

Với mục đích nhằm quán triệt kịp thời tới tất cả các ngành, các cấp và mọi tầng lớp Nhân dân trong toàn tỉnh về nội dung cơ bản các văn bản luật mới được Quốc hội khoá XV, kỳ họp thứ 4 và kỳ họp bất thường lần thứ 2 thông qua; các văn bản quy phạm pháp luật khác của Trung ương và địa phương ban hành; tiếp tục triển khai phổ biến pháp luật theo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 02/12/2021 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, Nhân dân.

Để đạt được mục đích trên, Kế hoạch đã đặt ra các yêu cầu đối với các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai và các tổ chức thành viên của Mặt trận; Trường Cao đẳng Lào Cai; các doanh nghiệp Nhà nước Trung ương và địa phương trên địa bàn tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã, như sau: (i) Tổ chức sâu, rộng tới các đối tượng bằng nhiều hình thức và biện pháp khác nhau, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến giáo dục pháp luật, đảm bảo an toàn, phòng, chống dịch Covid -19 trong tình hình mới; (ii) Đảm bảo mọi tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh đều được phổ biến pháp luật, nắm được nội dung cơ bản của các văn bản pháp luật mới được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, những chính sách liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp; (iii) Đảm bảo tiến độ triển khai theo Kế hoạch này, nhất là cấp cơ sở.

Bên cạnh đó Kế hoạch cũng đã đề ra các nội dung thực hiện tuyên truyền đợt I năm 2023, gồm: Luật Phòng, chống rửa tiền; Luật Thanh tra, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở được Quốc hội khoá XV, kỳ họp thứ 4 thông qua; Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) được Quốc hội khoá XV, kỳ họp bất thường lần thứ 2 thông qua; các pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ quốc hội thông qua; các Nghị quyết của Quốc hội, Uỷ Ban thường vụ Quốc hội; Nghị định, Nghị quyết của Chính phủ; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; các văn bản mới do Bộ, ngành Trung ương và địa phương ban hành; các văn bản cần được niêm yết, công bố, công khai; các văn bản pháp luật đang được thực hiện nhưng cần được tuyên truyền, phổ biến "nhắc lại" hoặc tập huấn "chuyên sâu".

 Cũng theo Kế hoạch, tiến độ tuyên truyền được thực hiện như sau: Sở Tư pháp – Cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh có trách nhiệm tổ chức Hội nghị dự kiến vào tháng 02/2023; các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các doanh nghiệp Nhà nước Trung ương và địa phương trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện: có trách nhiệm tổ chức Hội nghị xong trước ngày 10/3/2023; Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức Hội nghị xong trước ngày 15/3/2023.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã chủ động xây dựng dự toán kinh phí phục vụ cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo kế hoạch này trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ; khuyến khích huy động nguồn xã hội hóa kinh phí tổ chức triển khai các hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật theo Kế hoạch này một cách thiết thực và đạt hiệu quả cao nhất./.

Minh Thuý