Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 829
  • Trong tuần: 8,738
  • Tất cả: 464,884
Đăng nhập
Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng CAND giai đoạn 2021 - 2027 trên địa bàn tỉnh năm 2023

  Triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm củng cố và nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật cho các đối tượng được phổ biến, giáo dục pháp luật của Đề án, tạo nền tảng vững chắc để triển khai các nhiệm vụ của Đề án; đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan đi vào nề nếp, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả. Thực hiện Quyết định số 1739/QĐ-TTg, ngày 18/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng CAND giai đoạn 2021 - 2027”. Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch số 171/KH-UBND ngày 22/3/2023 triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh năm 2023.

 Theo đó, việc triển khai phải đúng quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án, sát với yêu cầu công tác vận động quần chúng, phù hợp với đối tượng tuyên truyền, tình hình thực tiễn của địa phương và yêu cầu công tác trong tình hình hiện nay. Xác định trách nhiệm cụ thể của các đơn vị; phát huy vai trò chủ động của các chủ thể được giao thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật; tăng cường quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ; quá trình thực hiện đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.  Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật. Đổi mới theo hướng lấy người dân làm trung tâm, bảo đảm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật toàn diện, rộng khắp. Ngoài các nội dung phổ biến thường xuyên theo nhiệm vụ công tác, cần tập trung vào các quy định về quyền, nghĩa vụ của công dân; các văn bản pháp luật liên quan ANTT mới ban hành như: Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022; Luật phòng, chống rửa tiền năm 2022; Luật Cảnh sát cơ động năm 2022; Luật phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022; Luật phòng, chống ma túy năm 2021; Luật bảo vệ môi trường năm 2020; Luật Cư trú; Luật Căn cước công dân; Luật Xử lý vi phạm hành chính. Lựa chọn hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, lĩnh vực, trong đó cần tăng cường các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trực tiếp, tư vấn pháp luật, thi tìm hiểu pháp luật, các hình thức qua phương tiện thông tin đại chúng và ứng dụng công nghệ thông tin, cấp phát tài liệu thiết yếu với nội dung ngắn gọn, dễ hiểu trên phạm vi toàn tỉnh.

  Kế hoạch xác định các hình thức tổ chức giáo dục, tư vấn pháp luật cá biệt với những đối tượng yếu thế và có nguy cơ vi phạm pháp luật cao. Xây dựng, học tập và nhân rộng các mô hình điểm về phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng của Đề án. Tổ chức nghiên cứu, đề xuất thí điểm mô hình tại các đơn vị, địa phương còn nhiều khó khăn, bất cập trong phổ biến, giáo dục pháp luật để tập trung tháo gỡ những hạn chế, vướng mắc, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong tình hình mới. Trao đổi, học tập kinh nghiệm, mô hình hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của địa bàn. Đánh giá và tổ chức nhân rộng những mô hình hiệu quả. Biên soạn, phát hành các tài liệu pháp luật, tài liệu nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật phục vụ cho công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục thuộc phạm vi của Đề án. Căn cứ Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, nội dung công tác vận động quần chúng của CAND và yêu cầu thực tế, Công an tỉnh tổ chức biên soạn và cấp phát tài liệu về kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng bảo vệ ANTT của lực lượng CAND, cấp phát đến các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã để phục vụ thực hiện nhiệm vụ. Tổ chức biên soạn, in, cấp phát tài liệu, tờ rơi, tờ gấp pháp luật, pano, áp phích tuyên truyền… cho các đối tượng được phổ biến, giáo dục pháp luật của Đề án

  Thực hiện chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng CNTT, sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng trong phổ biến, giáo dục pháp luật. Xây dựng các tình huống, kịch bản triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật khi xảy ra tình huống phức tạp về ANTT tại địa bàn, lĩnh vực cụ thể. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật của Đề án. Tiếp tục rà soát nhu cầu về trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ thực hiện Đề án và trang thiết bị theo tiêu chuẩn định mức, yêu cầu thực tế để thực hiện Đề án. Khuyến khích, huy động sự tham gia của các đoàn thể, tổ chức, cá nhân trong phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với công tác vận động quần chúng nhân dân của Công an tỉnh.

   Theo trách nhiệm giao Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các ngành chức năng tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai triển khai thi hành kế hoạch này trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Chủ trì, phối hợp kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch.

Quang Vinh