Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 963
  • Trong tuần: 8,872
  • Tất cả: 465,018
Đăng nhập
Kiện toàn Ban Chỉ đạo trung ương thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021 – 2025

Quyết định số 1061/QĐ-TTg ngày 09 tháng 9 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo trung ương thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021 – 2025. Trên cơ sở Ban Chỉ đạo nhà nước về Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020 (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo), gồm các thành viên:

Trưởng Ban Chỉ đạo: Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành. Phó Trưởng Ban Chỉ đạo: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan. Các thành viên: đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công Thương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban Dân tộc, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XV, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam.

Ban Chỉ đạo giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, điều hành sự phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương, tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021 - 2025, Chương trình quốc gia về giảm phát thải khí nhà kính thông qua hạn chế mất và suy thoái rừng; bảo tồn, nâng cao trữ lượng các - bon và quản lý bền vững tài nguyên rừng đến năm 2030 (sau đây gọi tắt là Chương trình).

Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo. Nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp để triển khai, thực hiện Chương trình. Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hòa, phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là bộ, ngành, địa phương) trong việc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chương trình. Giúp Thủ tướng Chính phủ đôn đốc các bộ, ngành, địa phương xây dựng, hoàn thiện cơ chế chính sách và tổ chức thực hiện Chương trình; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, đánh giá, sơ kết, tổng kết thực hiện Chương trình.

Ban Chỉ đạo hoạt động gồm: Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo do Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành. Các Thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công. Trong trường hợp có sự thay đổi đại diện tham gia Ban Chỉ đạo, cơ quan liên quan có văn bản báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo để điều chỉnh, bổ sung. Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, chịu trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động của Ban Chỉ đạo, sử dụng bộ máy của mình để tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo, bảo đảm tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành.

Giúp việc Ban Chỉ đạo. Văn phòng Ban Chỉ đạo là cơ quan giúp việc cho Ban Chỉ đạo, đồng thời giúp Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện Chương trình. Trụ sở của Văn phòng Ban Chỉ đạo đặt tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sử dụng bộ máy của mình quyết định việc kiện toàn Văn phòng Ban Chỉ đạo trên cơ sở Văn phòng Ban Chỉ đạo nhà nước về Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020 và thực hiện REDD+, ban hành quy chế làm việc, bổ nhiệm Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo; chỉ đạo giải quyết kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo, Văn phòng Ban Chỉ đạo theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Quyết định này thay thế Quyết định số 1857/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo nhà nước về Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

Lôi Vũ