Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 37
  • Hôm nay: 926
  • Trong tuần: 2,229
  • Tất cả: 458,375
Đăng nhập
Hướng dẫn khen thưởng 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và 10 năm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Văn bản số 2852 /BTP- PBGDPL ngày 09 tháng 8 năm 2022 của Bộ tư pháp về Hướng dẫn khen thưởng 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và 10 năm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam như sau:

Căn cứ kết quả 10 năm thực hiện Luật PBGDPL, 10 năm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, đề nghị các ban, bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương, địa phương chủ động khen thưởng theo thẩm quyền đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện đối với địa bàn, lĩnh vực quản lý.

I. Về xét tặng Bằng khen Bộ tư pháp:

1. Đối tượng và chỉ tiêu khen thưởng

Trên cơ sở tiêu chuẩn khen thưởng quy định tại mục 2 Phần II Công văn này, mỗi ban, bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương, địa phương lựa chọn 01 tập thể hoặc 01 cá nhân xuất sắc nhất (ưu tiên tập thể nhỏ, cá nhân trực tiếp lao động, công tác) trong 10 năm thực hiện Luật PBGDPL, 10 năm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam để đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp xét tặng Bằng khen. Qua chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi và báo cáo thành tích kết quả 10 năm thực hiện Luật PBGDPL, 10 năm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam của ban, bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương, địa phương trên toàn quốc, Bộ Tư pháp sẽ lựa chọn, xét tặng “Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp” cho 50 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong số các tập thể, cá nhân được các ban, bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương, địa phương giới thiệu, đề nghị.

2. Tiêu chuẩn xét tặng Bằng khen

Bằng khen của “Bộ trưởng Bộ Tư pháp” được xét tặng cho tập thể, cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:

2.1. Tiêu chuẩn đối với tập thể

a) Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.

b) Được cơ quan, tổ chức, địa phương bình xét, suy tôn.

c) Các tập thể được khen thưởng phải hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ sau đây:

* Đạt nhiều kết quả, thành tựu trong 10 năm thực hiện Luật PBGDPL:

- Ban hành đầy đủ các văn bản (văn bản quy phạm pháp luật, văn bản cá biệt) để chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện Luật PBGDPL trong lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi quản lý đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên, thực hiện đúng các nhiệm vụ theo các Chương trình, Đề án về PBGDPL và nhu cầu thông tin pháp luật của người dân, tổ chức, doanh nghiệp; chỉ đạo, hướng dẫn PBGDPL kịp thời những vấn đề mới, dư luận xã hội quan tâm;

- Tổ chức các hoạt động PBGDPL trong các lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi quản lý kịp thời, thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực; đổi mới, đa dạng về hình thức PBGDPL, chú trọng đối tượng đặc thù, yếu thế; tạo được tác động tích cực tới ý thức chấp hành pháp luật của người dân; góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; có các mô hình, cách làm hay, hiệu quả trong công tác PBGDPL;

- Quan tâm bố trí nguồn lực cho công tác PBGDPL phù hợp với yêu cầu công tác, khả năng, điều kiện của cơ quan, tổ chức, địa phương; có sáng kiến, giải pháp giúp huy động nguồn lực xã hội cho công tác PBGDPL.

- Định kỳ hàng năm tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Luật; thực hiện công tác thi đua, khen thưởng cho đội ngũ tham gia công tác PBGDPL trong lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi quản lý; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện Luật;

* Tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động trong 10 năm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam:

- Hàng năm xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam của ban, bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương và UBND các cấp.

- Nội dung triển khai: Tập trung phổ biến các văn bản pháp luật mới, các quy định pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống hàng ngày của người dân, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; dự thảo chính sách pháp luật trong quá trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật; các nội dung gắn với nhiệm vụ trọng tâm của ban, bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương, địa phương; những vấn đề dư luận xã hội quan tâm; thông tin, phản ánh, lan tỏa, tôn vinh gương sáng trong xây dựng, thi hành pháp luật;

- Hình thức triển khai: Triển khai linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn của mỗi ban, bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương, địa phương qua các hình thức như: tổ chức Lễ mít tinh, cổ động, hội thảo, tọa đàm, thi tìm hiểu pháp luật, phổ biến pháp luật lưu động, triển lãm, trưng bày; tổ chức đối thoại chính sách, pháp luật; lồng ghép PBGDPL trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao hoặc hình thức khác phù hợp với địa phương. Đổi mới hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam gắn với ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, phát huy vai trò của các phương tiện truyền thông đại chúng, mạng xã hội, mạng viễn thông để đưa pháp luật đến với người dân; nhân rộng các mô hình hay, hiệu quả cho các đơn vị, địa phương tham khảo, áp dụng.

2.2. Tiêu chuẩn đối với cá nhân

a) Có phẩm chất đạo đức tốt, đoàn kết, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên.

b) Được ban, bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương, địa phương bình xét, suy tôn.

c) Các cá nhân được khen thưởng có thâm niên tham gia công tác xây dựng, PBGDPL, tổ chức thi hành pháp luật, bảo vệ pháp luật của đơn vị ít nhất từ 05 năm trở lên và đạt thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Luật PBGDPL, 10 năm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau đây:

- Có sáng kiến, đóng góp trong việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác PBGDPL, hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam tại ban, bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương, địa phương;

- Nhiệt tình, trách nhiệm và tâm huyết trong triển khai tổ chức thực hiện các hoạt động PBGDPL theo nhiệm vụ được giao; có các sáng kiến về mô hình, cách thức hiệu quả thực hiện PBGDPL tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

II. Đề nghị xét tặng Bằng khen của Thủ tướng chính phủ trong 10 năm hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam

Trên cơ sở đánh giá kết quả 10 năm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trên toàn quốc, căn cứ Báo cáo thành tích của các tập thể, cá nhân được các ban, bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương và các địa phương đề xuất xét tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ Tư pháp sẽ xin chủ trương và đề xuất Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc nhất theo quy định tại Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.

1. Đối với khen thưởng theo thẩm quyền của bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương, địa phương

Hồ sơ, thủ tục xét khen thưởng theo thẩm quyền của các ban, bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương, địa phương được thực hiện theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng; quy định của các cơ quan, tổ chức có liên quan về tuyến trình và thẩm quyền khen thưởng.

2. Đối với đề nghị tặng “Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp”

Hồ sơ đề nghị xét tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp được lập thành 01 bộ (bản chính), gồm các văn bản sau:

a) Văn bản của ban, bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương, địa phương, địa phương đề nghị xét, tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 05/2018/TT-BTP (kèm theo danh sách tập thể, cá nhân được đề nghị).

b) Biên bản bình xét tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Luật PBGDPL, 10 năm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ sở theo mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 05/2018/TT-BTP .

c) Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng theo mẫu số 06 ban hành kèm theo Thông tư số 05/2018/TT-BTP có xác nhận, ký tên, đóng dấu theo quy định.

Nội dung báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân phải nêu được kết quả nổi bật theo sát các tiêu chuẩn khen thưởng quy định tại Phần II Công văn này, đồng thời ghi rõ các hình thức khen thưởng đã được ghi nhận trong lĩnh vực công tác PBGDPL (nếu có).

* Lưu ý: Ngoài bộ hồ sơ gửi theo đường công văn, đề nghị ban, bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương, địa phương đồng thời gửi các tệp điện tử của hồ sơ trình (ở định dạng .doc đối với tờ trình, danh sách đề nghị khen thưởng, báo cáo thành tích của các tập thể, cá nhân được đề nghị; ở định dạng .pdf đối với các hồ sơ khác có liên quan) vào hộp thư điện tử theo địa chỉ: nguyenthuynhung@moj.gov.vn.

Hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp trước ngày 15/9/2022 (theo dấu bưu điện). Các trường hợp hồ sơ gửi sau thời gian trên sẽ không được tiếp nhận.

Minh Anh