Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 30
  • Hôm nay: 778
  • Trong tuần: 2,081
  • Tất cả: 458,227
Đăng nhập
Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023.

Ngày 02/6/2023, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PHPBGDPL) tỉnh Lào Cai đã ký ban hành Kế hoạch số 47/KH-HĐPH kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023.

Với mục đích nắm bắt tình hình tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh; đồng thời đánh giá thực trạng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số đơn vị, địa phương; qua đó phát hiện những sai phạm, khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn để kịp thời chấn chỉnh, đề xuất với Uỷ ban nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh, Bộ Tư pháp có biện pháp tháo gỡ hoặc chỉ đạo cấp sở, ngành địa phương có những giải pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng của công tác này trong năm 2023 và các năm tiếp theo.

Kế hoạch đã đặt ra nội dung kiểm tra năm 2023: Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2017 đến hết ngày 31/12/2022.

Các đơn vị được kiểm tra gồm: Hội Nông dân tỉnh, Tỉnh Đoàn, Sở Giao thông vận tải – Xây dựng, Vườn Quốc gia Hoàng Liên; Hội đồng PHPBGDPL huyện Bát Xát và Uỷ ban nhân dân các xã: Trịnh Tường, A Mú Sung thuộc huyện Bát Xát; Hội đồng PHPBGDPL huyện Bảo Thắng và Ủy ban nhân dân thị trấn Tằng Lỏong, xã Phú Nhuận thuộc huyện Bảo Thắng.

Thời gian kiểm tra: Quý III/2023.

Các cơ quan, đơn vị được kiểm tra  có trách nhiệm xây dựng báo cáo kết quả triển khai; chuẩn bị hồ sơ và tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra; tạo điều kiện thuận lợi để Đoàn kiểm tra hoàn thành nhiệm vụ.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương không thuộc đối tượng được kiểm tra năm 2023 căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực được giao quản lý, chủ động xây dựng kế hoạch tự kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của cơ quan, đơn vị từ năm 2017 đến hết ngày 31/12/2022; tổ chức thực hiện việc tự kiểm tra và gửi báo cáo kết quả tự kiểm tra về Sở Tư pháp trước ngày 01/9/2023 để tổng hợp báo cáo Chủ tịch Hội đồng PHPBGDPL tỉnh.