Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 33
  • Hôm nay: 886
  • Trong tuần: 2,189
  • Tất cả: 458,335
Đăng nhập
Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị năm 2022

Ngày 28/3/2022, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành Quyết định 458/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch của Bộ Tư pháp thực hiện các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở năm 2022, trong đó có Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị năm 2022 của Bộ Tư pháp.

Với mục tiêu thực hiện có hiệu quả các Quyết định số: 1252/QĐ-TTg ngày 26/9/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tăng cường thực thi hiệu quả Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị và các khuyến nghị của Ủy ban Nhân quyền Liên hợp quốc; 3028/QĐ-BTP ngày 04/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch của Bộ Tư pháp trong việc tăng cường thực thi hiệu quả Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị và các khuyến nghị của Ủy ban Nhân quyền Liên hợp quốc; tiếp tục phổ biến sâu rộng nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị (ICCPR), góp phần phục vụ xây dựng Báo cáo quốc gia thực hiện Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị lần thứ IV; gắn với các nhiệm vụ chính trị của đất nước năm 2022; kịp thời phổ biến các văn bản, chính sách mới thông qua năm 2021 và 2022, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trong thực hiện các quyền dân sự, chính trị.

 Để đạt được các mục tiêu trên, Kế hoạch đã đặt ra các yêu cầu như: Các hoạt động đề ra trong Kế hoạch phải phù hợp với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước; bám sát mục tiêu, nhiệm vụ về tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quyền dân sự, chính trị được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1252/QĐ-TTg; xác định rõ nội dung các công việc, trách nhiệm thực hiện và thời gian hoàn thành; kết hợp các hoạt động thực hiện Kế hoạch với các chương trình, đề án, kế hoạch khác đang được thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương để sử dụng tiết kiệm, phát huy tối đa các nguồn lực.

Bên cạnh đó Kế hoạch cũng đã xác định rõ 05 nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện, cụ thể: (i) Hoạt động chỉ đạo, điều hành chung; (ii) Biên soạn, phát hành các tài liệu PBGDPL về quyền dân sự, chính trị, các Tài liệu được biên soạn, phát hành hoặc đăng tải trên Cổng Thông tin đioạn, phát hành hoặc đăng tải t, tình huống hỏi Trang thông tin PBGDPL thuộc Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp; (iii) Tổ chức các hội nghị tập huấn nội dung Công ước ICCPR, pháp luật Việt Nam về quyền dân sự, chính trị; (iv) Tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng công tác PBGDPL và nhận thức pháp luật của người dân về các quyền dân sự, chính trị; nghiên cứu, đề xuất các giải pháp đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL bảo đảm quyền được tiếp cận thông tin pháp luật của người dân, doanh nghiệp; (v) Truyền thông chính sách, tăng cường phổ biến các quy định pháp  luật về quyền dân sự, chính trị trên các phương tiện thông tin đại chúng

Kế hoạch giao cho Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu tổ chức thực hiện Kế hoạch.

Minh Phương