Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 848
  • Trong tuần: 8,757
  • Tất cả: 464,903
Đăng nhập
Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Nhằm thực hiện có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày 17/6/2022, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành Quyết định 1368QĐ-BTP ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Bộ Tư pháp.

Với chủ đề Ngành Tư pháp đổi mới, sáng tạo, triển khai hiệu quả, toàn diện các lĩnh vực công tác; gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng pháp luật với tổ chức thi hành pháp luật; hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phục hồi và phát triển kinh tế; góp phần xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, văn minhthực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Kế hoạch đã đề ra 11 khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022, cụ thể: (i) Sống và làm việc theo pháp luật là việc làm thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; (ii) Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; (iii) Tăng cường truyền thông chính sách pháp luật, góp phần tạo đồng thuận xã hội và đưa pháp luật vào cuộc sống; (iv) Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp trách nhiệm, sáng tạo, thực hiện hiệu quả công vụ; (v) Chủ động tìm hiểu, gương mẫu tuân theo Hiến pháp và pháp luật là trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp; (vi) Hiểu biết và chấp hành pháp luật là bảo vệ chính mình và cộng đồng, vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh; (vii) Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp tích cực tham gia hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật; (viii) Tích cực cải cách hành chính, giảm thiểu chi phí tuân theo pháp luật, góp phần giải phóng nguồn lực, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp; (ix) Nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật của người dân, doanh nghiệp; (x) Ý thức chấp hành pháp luật là thước đo hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; (xi) Nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật là góp phần thực hiện mục tiêu kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó, Kế hoạch cũng đã xác định rõ nội dung các hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gồm: Thực hiện nhiệm vụ của Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương trong tham mưu Hội đồng báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tổ chức Lễ mít tinh cấp quốc gia hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam gắn với các nội dung: đánh giá và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); tổ chức các hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật Việt Nam trong Bộ Tư pháp; tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam; thu hút các nguồn lực xã hội hóa tham gia, hỗ trợ tổ chức các hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật Việt Nam.

Kinh phí tổ chức các hoạt động được bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 đã giao cho các đơn vị chủ trì hoạt động triển khai thực hiện, đồng thời, huy động các nguồn lực xã hội, kinh phí hỗ trợ hợp pháp của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp theo quy định của pháp luật./.

Trường Minh