Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 896
  • Trong tuần: 8,805
  • Tất cả: 464,951
Đăng nhập
Ban cán sự đảng UBND tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án số 16 năm 2023

Ngày 16/02/2023, Ban cán sự đảng UBND tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án số 16 ngày 11/12/2020 của Tỉnh uỷ Lào Cai về “Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh” năm 2023.

Kế hoạch thực hiện Đề án số 16 năm 2023 của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh là cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể, tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án 16 trong năm 2023.

Với mục tiêu: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luận Đảng trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Chú trọng thực hiện nâng cao trách nhiệm, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, người đứng đầu cấp uỷ đối với công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật Đảng trong công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực, nhất là việc kiểm tra giám sát, phát hiện và xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, tiêu cực với quyết tâm chính trị “không có vùng cấp, vùng trống, không có ngoại lệ, không có đặc quyền, dù người đó là ai”, để ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực.

Kế hoạch đặt ra các nhiệm vụ cụ thể trong công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và công tác phòng, chống tham nhũng. Đồng thời, đưa ra 03 giải pháp chủ yếu, cụ thể:

Thứ nhất, tổ chức thực hiện hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, từng bước làm cho cán bộ, đảng viên “không muốn tham nhũng, không thể tham nhũng, không cần tham nhũng”.

Thứ hai, tăng cường phối hợp, phát huy hiệu quả công tác kiểm tra giám sát, công tác thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử của cơ quan nhà nước nhằm phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời, không có vùng cấm đối với các hành vi tham nhũng, tiêu cực; xử lý ngăn chặn có hiệu quả “tham nhũng vặt” làm cho cán bộ, đảng viên “không dám tham nhũng, tiêu cực”.

Thứ ba, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; tiếp tục đối mới, sáng tạo về tổ chức, hoạt động, nâng cao năng lực của cơ quan tham mưu cấp uỷ đảng trong lãnh đạo, thực hiện kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật đảng; chú trọng kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ nhằm nâng cao chất lương, hiệu quả hoạt động các cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng.

Ban cán sự Đảng UBND tỉnh giao cho UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền về Đề án 16, các chỉ thị, nghị quyết của đảng và phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng; giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức./.

Thuỳ Chi