Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 888
  • Trong tuần: 8,797
  • Tất cả: 464,943
Đăng nhập
Thực hiện Đề án “Tổ chức tập huấn chuyên sâu; tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết giai đoạn 2021 - 2025”

Thực hiện Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 08/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về thực hiện Đề án “Tổ chức tập huấn chuyên sâu; tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết giai đoạn 2021-2025”, Ủy ban nhân dân huyện Mường Khương ban hành Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 22/3/2022  thực hiện Đề án trên địa bàn huyện. Kế hoạch xác định trách nhiệm, phân công nhiệm vụ cho các phòng, ban, ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương liên quan (sau đây viết gọn là các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan); nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền, người đứng đầu và các tầng lớp Nhân dân, nhằm bảo đảm triển khai thi hành Luật Biên phòng Việt Nam kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

Mục tiêu triển khai gồm:

 100% lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; lãnh đạo các xã, thị trấn biên giới; chỉ huy Đồn Biên phòng, Ban Chỉ huy Quân sự và cán bộ chủ chốt cơ quan, đơn vị trực thuộc; lãnh đạo Công an huyện và Công an các xã, đội ngũ báo cáo viên cấp huyện được thông tin, phổ biến đầy đủ những nội dung cơ bản của Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết có liên quan; góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, nghĩa vụ của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới 2 quốc gia và xây dựng Bộ đội Biên phòng theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; tương xứng với vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ đội Biên phòng trong tình hình mới.

100% báo cáo viên pháp luật trong các Đồn Biên phòng, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện và các cơ quan, đơn vị trực thuộc; báo cáo viên pháp luật cấp huyện và tuyên truyền viên pháp luật các xã, thị trấn biên giới được tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu các nội dung về Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết; có kỹ năng tuyên truyền, vận động cán bộ, Nhân dân chấp hành nghiêm pháp luật về Biên phòng.

 90% đội ngũ báo cáo viên pháp luật của các phòng, ban, ngành, địa phương các cấp còn lại; đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật tại cơ sở, hoà giải viên người có uy tín trong cộng đồng dân cư (nhất là ở địa bàn biên giới) được phổ biến, tập huấn kiến thức pháp luật và nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (TTPBGDPL) và được cung cấp thông tin pháp luật liên quan đến nhiệm vụ công tác Biên phòng.

 90% trở lên cán bộ, nhân dân trong toàn huyện; 100% cán bộ, nhân dân khu vực biên giới và cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang của huyện được thông tin, tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam. 1.5. Phấn đấu phối hợp thực hiện đạt từ 50% trở lên các cấp chính quyền địa phương, lực lượng chức năng ở biên giới, cửa khẩu nước Trung Quốc; nhân dân Trung Quốc sinh sống tại địa bàn tiếp giáp biên giới huyện Mường Khương; người nước ngoài đang cư trú, lao động, du lịch... tại huyện được tuyên truyền pháp luật về biên giới quốc gia nói chung và Luật Biên phòng Việt Nam nói riêng, góp phần khẳng định Việt Nam là quốc gia yêu chuộng hòa bình, có trách nhiệm, luôn tôn trọng, thực hiện nghiêm các Hiệp định về biên giới, cửa khẩu và sẵn sàng cùng cộng đồng ứng phó với các thách thức chung, cam kết thực hiện nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia khác, giữ gìn biên giới ổn định, hòa bình, hội nhập và phát triển bền vững.

Kế hoạch triển khai Đề án đến tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương và nhân dân trên phạm vi toàn huyện, trọng tâm là chính quyền, tổ chức, cá nhân ở khu vực biên giới.

Đối tượng gồm:  Tập huấn chuyên sâu: Lãnh đạo các phòng, ban, ngành cấp huyện; lãnh đạo UBND các xã, thị trấn biên giới; lãnh đạo các Đồn Biên phòng, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, các cán bộ chủ trì cơ quan, đơn vị trực thuộc; đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật của các cơ quan, đơn vị, địa phương; cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp ở khu vực biên giới.  Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Biên phòng và các vấn đề có liên quan: Công dân Việt Nam, nhất là người dân sinh sống, công tác, hoạt động ở khu vực biên giới của huyện; người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài; người nước ngoài đang sinh sống, du lịch, học tập, công tác trên lãnh thổ Việt Nam; chính quyền địa phương, lực lượng bảo vệ biên giới, cửa khẩu, nhân dân nước Trung quốc tiếp giáp với biên giới huyện Mường Khương.  

Ngọc Lan