Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 185
  • Trong tuần: 6,945
  • Tất cả: 463,091
Đăng nhập
Bộ Tư pháp ban hành Thông cáo báo chí văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 04 năm 2023

Ngày 12/5/2023, Bộ Tư pháp đã ký ban hành Thông cáo báo chí văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 04 năm 2023 (Thông cáo báo chí số 1868/TCBC-BTP).

Theo Thông cáo, trong tháng 04 năm 2023, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật như sau:

Các Nghị định của Chính phủ:

1. Nghị định số 11/2023/NĐ-CP ngày 13 tháng 04 năm 2023 của Chính phủ về thành lập và Quy chế hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá Khánh Hòa;

2. Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17 tháng 04 năm 2023 của Chính phủ bảo vệ dữ liệu cá nhân;

3. Nghị định số 17/2023/NĐ-CP ngày 26 tháng 04 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan;

4. Nghị định số 18/2023/NĐ-CP ngày 28 tháng 04 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp;

5. Nghị định số 19/2023/NĐ-CP ngày 28 tháng 04 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.

Các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ:

1. Quyết định số 08/2023/QĐ-TTg ngày 05 tháng 04 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về Mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước;

2. Quyết định số 09/2023/QĐ-TTg ngày 12 tháng 04 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục, thẩm quyền, cấp và quản lý thẻ đi lại doanh nhân APEC;

3. Quyết định số 11/2023/QĐ-TTg ngày 05 tháng 04 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ quy định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo./.

Tải về

Hà Phương