Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 213
  • Trong tuần: 6,973
  • Tất cả: 463,119
Đăng nhập
Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Lào Cai đến năm 2030

Thực hiện Luật Khoa học và Công nghệ, Luật Sở hữu trí tuệ và các văn bản hướng dẫn thi hành, Tỉnh uỷ Lào Cai đã ban hành Đề án số 06-ĐA/TU ngày 11/12/2020 về đổi mới, phát triển, nâng cao chất lượng Giáo dục toàn diện – Nguồn nhân lực- Khoa học công nghệ tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020-2025, Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã ban hành Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 20/5/2021 tăng cường hoạt động Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Qua thực hiện đã tạo ra những chuyển biến tích cực trong tất cả các mặt hoạt động khoa học công nghệ và lĩnh vực sở hữu trí tuệ (SHTT). Giai đoạn 2011-2015 toàn tỉnh có 79 văn bằng sở hữu công nghiệp (SHCN) được bảo hộ thì đến giai đoạn 2016-2020 đã có 385 đơn đăng ký, 183 văn bằng SHCN được bảo bảo hộ, tăng 104 văn bằng. Tính đến nay toàn tỉnh có 378 văn bằng SHCN được bảo hộ ở trong nước còn thời hạn. Trong đó có: 376 nhãn hiệu (gồm 46 nhãn hiệu tập thể, 17 nhãn hiệu chứng nhận, 02 chỉ dẫn địa lý mang địa danh của tỉnh còn lại 311 nhãn hiệu thông thương không mang địa danh) và 02 kiểu dáng công nghiệp.

Để tiếp tục đưa sở hữu trí tuệ thành công cụ quan trọng nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo môi trường khuyến khích đổi mới sáng tạo và thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội địa phương. Nâng cao năng lực nhận thức của doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân về tài sản trí tuệ. Thúc đẩy và nâng cao hiệu quả bảo hộ, khai thác, phát triển tài sản trí tuệ của các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh. Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã ban hành Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Lào Cai đến năm 2030 (Quyết định số 1246/QĐ-UBND ngày 24/5/2023). Theo đó, chương trình đã đề ra 04 mục tiêu cụ thể đến năm 2025 và 05 mục tiêu cụ thể đến năm 2030. Để thực hiện các mục tiêu trên, một số nhiệm vụ và giải pháp cơ bản được tập trung triển khai theo 02 giai đoạn (2023-2025) và (2025-2030) như sau:

Về nhiệm vụ: Tổ chức: (i) 25 lớp tập huấn kiến thức, nâng cao năng lực khai thác, quản lý và bảo hộ quyền SHTT, giống cây trồng, quyền tác giả và các quyền liên quan từ cơ bản đến chuyên sâu cho 1.450 lượt người; (ii) 02 cuộc học tập kinh nghiệm công tác quản lý, khai thác, phát triển nhãn hiệu sản phẩm ở ngoài tỉnh cho khoảng 50 cán bộ, công chức, chủ thể quản lý nhãn hiệu; (iii) khảo sát 35 cơ sở trên địa bàn tỉnh về nhu cầu đăng ký, sử dụng và thị trường bảo hộ nhãn hiệu ở nước ngoài cho sản phẩm chủ lực của tỉnh theo Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 26/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hoá tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; 02 hội thảo, hội nghị và 01 cuộc khảo sát, tìm hiểu pháp luật và khả năng bảo hộ cho sản phẩm quế, chè, chuối, dứa, dược liệu của tỉnh tại các nước dự kiến đăng ký bảo hộ. Biên soạn phát hành 03 cuốn Sổ tay tuyên truyền về Chiến lược, pháp luật về sở hữu trí tuệ. Hỗ trợ: (i) xây dựng nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận ở trong nước cho 27 sản phẩm, 02 chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm chủ lực, đặc thù, có lợi thế, sản phẩm làng nghề và sản phẩm OCOP của tỉnh; (ii) nâng cao quản lý, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ cho 07 đến 11 sản phẩm được bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể, chỉ dẫn địa lý, sản phẩm hình thành từ các sáng chế, giải pháp hữu ích.

Về giải pháp: Gồm 06 nhóm giải pháp: (1) Tăng cường các hoạt động tạo ra tài sản trí tuệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực về đổi mới sáng tạo; (2) Thúc đẩy đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ ở trong và ngoài nước; (3) Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ; (4) Thúc đẩy và tăng cường hiệu quả thực thi và chống xâm phạm quyền sỡ hữu trí tuệ; (5) Phát triển nâng cao năng lực các tổ chức trung gian và chủ thể quyền sở hữu trí tuệ; (6) Hình thành, tạo dựng văn hoá sở hữu trí tuệ trong xã hội.

Tổng kinh phí thực hiện Chương trình: 48,795 tỷ đồng. Trong đó, nguồn ngân sách Trung ương đầu tư qua Bộ Khoa học và Công nghệ là 3,1 tỷ đồng và nguồn ngân sách tỉnh là 43,295 tỷ đồng. Phân kỳ thực hiện: Giai đoạn 2023-2025: 15,22 tỷ đồng; giai đoạn 2025-2030: 33,575 tỷ đồng.

Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành; Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan tổ  chức thực hiện các nội dung của Chương trình và định kỳ hàng năm báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh, Bộ Khoa học và Công nghệ; tổ chức sơ kết chương trình vào năm 2025 và tổng kết Chương trình vào năm 2030.

Các sở, ban, ngành; Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức thực hiện các nội dung thuộc Chương trình./.

 

Tải về

Đào Gia Hân