Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 452
  • Trong tuần: 2,055
  • Tất cả: 147,812
Đăng nhập
Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về thi hành án hành chính trong các đơn vị của Bộ Công thương
Lượt xem: 104

Theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2022 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính và chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh về công tác thi hành án hành chính tại Văn bản số 8665/VPCP-V.I ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ; đồng thời, nhằm đảm bảo cán bộ, công chức, viên chức Bộ Công Thương hiểu và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về thi hành án hành chính, nhận thức rõ tầm quan trọng và trách nhiệm của mình trong thực thi công vụ, tránh để xảy ra các vụ khiếu kiện của các cá nhân, tổ chức, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành  Chỉ thị s 05/CT-BCT  ngày 20 tháng 5 năm 2022 về việc thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về thi hành án hành chính trong các đơn vị của Bộ Công thương  yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

Thực hiện đầy đủ, quán triệt các quy định liên quan đến thi hành án hành chính tại Luật Tố tụng hành chính năm 2015, Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án (sau đây gọi là Nghị định số 71/2016/NĐ-CP) và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính.

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý trong việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính; xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức có vi phạm trong việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính theo quy định của Luật Tố tụng hành chính năm 2015, Nghị định số 71/2016/NĐ-CP và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Chấp hành nghiêm túc Điều 55, Điều 60 và Điều 78 Luật Tố tụng hành chính năm 2015 về trách nhiệm tham gia phiên tòa, tham gia đối thoại, giải trình và cung cấp kịp thời, đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan đến quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khởi kiện.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao; kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp để xảy ra vi phạm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

Thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân và tập trung giải quyết triệt để đơn thư khiếu nại, tố cáo theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục, thời hạn do pháp luật quy định.

Thực hiện đầy đủ chế độ thống kê, báo cáo về tình hình, kết quả thi hành án hành chính định kỳ 06 tháng, hằng năm hoặc đột xuất theo quy định tại khoản 4 Điều 33 Nghị định số 71/2016/NĐ-CP , gửi Vụ Pháp chế tổng hợp để báo cáo Lãnh đạo Bộ và cấp có thẩm quyền.

Tố Nga
Tin khác
1 2 3 4 5  ...